Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Betonske konstrukcije II


BETONSKE KONSTRUKCIJE II Oznaka: 2.05–207
Nositelj Prof.dr.sc. DAMIR VAREVAC 
Asistenti ADRIANA BRANDIS, mag.ing.aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – svi smjerovi
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 4,0 

 

Ciljevi predmeta
Osposobiti kompetentnog stručnjaka koji će moći, nakon što položi i stručni ispit prema Zakonima Republike Hrvatske, biti odgovorna osoba i voditelj pri izradi projekta (proračun i oblikovanje), izvedbi i nadzoru pri gradnji armiranobetonskih konstrukcija.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nužan uvjet je završetak preddiplomskog studija što podrazumijeva da je položio Betonske konstrukcije I 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Student stječe sposobnost :

 • nalizirati i dimenzionirati sva interakcijska ekscentrična djelovanja
 • analizirati i dimenzionirati sve oblike kosog savijanja
 • analizirati i dimenzionirati torzijska djelovanja
 • analizirati i dimenzionirati neka specifična stanja kao što su proboj i lokalno tlačno naprezanje
 • analizirati i izračunati progibe i pomake armiranobetonskih elemenata
 • analizirati i izračunati pukotinsko stanje armiranobetonskih elemenata

 

Sadržaj predmeta

REKAPITULACIJA POZNATIH POSTUPAKA DIMENZIONIRANJA ELEMENATA

 • Opterećenih savijanjem
 • Opterećenih centričnom silom
 • Opterećenih poprečnom silom

 

DIMENZIONIRANJE ELEMENATA EKSCENTRIČNO OPTEREĆENIH

 • Ekscentrični tlak – Metoda Wuchovsky
 • Ekscentrični tlak – Interakcijski dijagrami
 • Ekscentrični tlak okruglih stupova
 • Ekscentrični vlak

 

DIMENZIONIRANJE ELEMENATA OPTEREĆENIH KOSIM SAVIJANJEM

 • Koncept dimenzioniranja
 • Inženjerske aproksimacije u postupku dimenzioniranja
 • Weberovi dijagrami interakcije
 • Dijagrami interakcije po EC-2
 • Vitkost i koso savijanje Postupak prema Din 1045

 

DIMENZIONIRANJE ELEMENATA OPTEREĆENIH TORZIJOM

 • Vrste i oblici torzija
 • Kružna torzija u naponskom stanju I
 • Čista torzija u naponskom stanju II
 • Proračunski model
 • Dimenzioniranje po EC-u
 • Torzija u interaktivnom djelovanju
 • Model CODE 90 (CEB,FIP)

 

DIMENZIONIRANJE ELEMENATA CENTRIČNO OPTEREĆENIH

 • Lokalno tlačno naprezanje

 

DIMENZIONIRANJE AB PLOČA NA PROBOJ

 • Posmični naponi u stanju I i II
 • Dimenzioniranje po EC-2
 • Ploče s promijenjivom debljinom (kapiteli)
 • Pravila konstrukcijskog oblikovanja

 

GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI AB KONSTRUKCIJA PUKOTINSKA GRANIČNA STANJA

 • Mehanizam nastanka i širenja pukotina
 • Elastoplastična teorija pukotina savijenih nosača
 • Granično stanje pukotina
 • Pproračun širine pukotina
 • Ograničenje širina pukotina

 

GRANIČNO STANJE PROGIBA

 • Granično stanje progiba prema EC2
 • Postupak proračuna progiba prema EC2

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
program (seminar)

 

Obveze studenata

Obveze studenata (UVJETI ZA POTPIS)

1. Prisutnost na vježbama: Vježbe su obvezne i izostanak se mora opravdati.
2. Prisutnost na predavanjima: Tolerira se izostanak do 25% satnice predavanja, tj. 12 od 45 u semestru.
3. Pozitivno ocijenjeni program koji se izrađuje na vježbama.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,25 
Seminarski rad 0,75 
Pismeni ispit
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji
Tijekom semestra predviđena su dva (2) kolokvija.
Kolokviji će se održati nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline a točan termin je određen u izvedbenom planu nastave.

Ispit
Ispit polažu svi studenti koji nisu osigurali oslobađanje od ispita i upis ocjene na kraju semestra, a zadovoljili su uvjete za potpis.
Ispit se sastoji od dva dijela:

 • Pismeni dio ispita: 120 minuta RJEŠAVANJE ZADATKA (Dopuštena sva raspoloživa literatura)
 • Usmeni dio ispita: Usmeno ili pismeno ispitivanje (ovisno o broju studenata) ( Uvjet: pozitivno ocijenjen pismeni zadatak)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • I. Tomičić, “Betonske konstrukcije”, Školska knjiga Zagreb 1988
 • I. Tomičić, “Betonske konstrukcije; Odabrana poglavlja”, DHGK, Zagreb 1990.
 • I. Tomičić, “Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija;” DHGK, Zagreb 1993.
 • J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Priručnik, Andris 2006.
 • J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Primjeri, Andris 2006.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • EN 1992 , EN 1998.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
I. Tomičić, “Betonske konstrukcije”, Školska knjiga Zagreb 1988. 22 101
I. Tomičić, “Betonske konstrukcije; Odabrana poglavlja”, DHGK, Zagreb 1990.  10  101 
I. Tomičić, “Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija;” DHGK, Zagreb 1993.  101 
J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Priručnik, Andris 2006.  101 
J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Primjeri, Andris 2006.  101 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i/ili rezultatom na ispitu.