Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Dinamika konstrukcija


DINAMIKA KONSTRUKCIJA Oznaka: 2.05–205
Nositelj prof.dr.sc. IVICA GULJAŠ 
Asistenti

doc.dr.sc. TANJA KALMAN ŠIPOŠ, dipl.ing.građ.

doc.dr.sc. GORAN GAZIĆ, dipl.ing.građ.

Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – svi smjerovi
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 4,0

 

Ciljevi predmeta
Osnovni je cilj ovog predmeta u stjecanju temeljnih znanja o osnovnim principima dinamike s primjenom na građevinske kosntrukcije. Matematika i mehanika, iako temeljni alat ocjene dinamičkog ponašanja konstrukcija, ovdje je zastupljena prvenstveno u primjeni na praktičnim problemima.
Cilj je također u približavanju problema dinamike konstrukcija njihovim izražavanjem pomoću odgovarajućih problema statike, čime se studentima pruža mogućnost aktiviranja usvojenih i dobro poznatih znanja o ravnoteži konstrukcija. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Građevna statika, Otpornost materijala, Računalno programiranje 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Uspješnim dovršetkom ovog kolegija, student je obučen:

 • odgovoritii zahtjevima modeliranja konstrukcija za potrebe dinamičke analize,
 • vrjednovati opravdanost modeliranja konstrukcija pomoću zamjenjujućeg sustava s jednim stupnjem slobode,
 • objasniti ulogu prigušenja i njegov utjecaj na odziv konstrukcije,
 • predvidjeti mogućnosti pojave rezonancije promatranih konstrukcija,
 • analizirati dinamičke modele s više stupnjeva slobode,
 • primjenjivati postojeće ili razvijati posebne računalne aplikacije za proračun, analizu i ocjenu dinamičkog ponašanja.

 

Sadržaj predmeta
Dinamička opterećenja konstrukcija: potres, vjetar, morski valovi, eksplozije, djelovanje strojeva. Linearni oscilator s jednim stupnjem slobode - slobodne i prisilne oscilacije sa i bez prigušenja. Odziv na periodičku i opću dinamičku uzbudu. Spektar odziva. Numeričko određivanje dinamičkog odziva. Analiza u frekvencijskoj domeni. Oscilacije sustava s više stupnjeva slobode. Generalne matrice krutosti i mase. Klasična i energetska rješenja. Modalne jednadžbe. Direktne integracijske metode. Vibracije kontinuiranih sustava. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave i vježbi, izrada samostalnih zadataka, polaganje kolokvija i ispita. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 0,5 
Kontinuirana ili završna provjera znanja 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjuje se i vrednuje postignuti rezultat na kolokvijima, seminarskom radu te ako je to potrebno, na završnom ispitu. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Čaušević, M.: Dinamika konstrukcija (Potresno inženjerstvo, Aerodinamika, Konstrukcijske norme), Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.
 • Čaušević, M.: Dinamika konstrukcija, Udžbenici Sveučilišta u Rijeci, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • Mihanović, A.: Dinamika konstrukcija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1995.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Chopra, A.K.: Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2001.
 • Tedesco, J.W; McDougal, W.G; Ross, C.A.: Structural Dynamics, Theory and Applications, Addison-Wesley Longman, California, USA, 1999.
 • Paz, M.: Structural Dynamics, Theory and Computation, Van Nostrand Reinhold, New York, USA, 1980.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Čaušević, M.: Dinamika konstrukcija (Potresno inženjerstvo, Aerodinamika, Konstrukcijske norme), Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.  110 
Čaušević, M.: Dinamika konstrukcija, Udžbenici Sveučilišta u Rijeci, Školska knjiga, Zagreb, 2005.  15  110 
Mihanović, A.: Dinamika konstrukcija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1995.  110 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija