Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Energetski učinkovite građevine


ENERGETSKI UČINKOVITE GRAĐEVINE Oznaka: 2.15–122
Nositelj

Izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ 

Asistenti

Izv.prof.dr.sc. IVANA ŠANDRK NUKIĆ dipl.oec. 

Dr.sc. Mihaela Domazetović, mag.ing.aedif.

BEGIĆ HANA, mag.ing.aedif.

Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – O
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati osnovne zakone vezane uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu i njihovu primjenu. Naučiti metodologiju proračuna koeficijenta prolaska topline. Upoznavanje s karakteristikama energetski učinkovitih zgrada. Detaljno upoznavanje s elementima i funkcioniranjem pasivne kuće. Znati izračunati potrebnu količinu energije za potrebe grijanja i hlađenja stambenih građevina. Naučiti vrednovati različita rješenja detalja zgrade na osnovi ekonomske analize isplativosti. Naučiti ispravno primjenjivati termokameru u svrhu određivanja toplinskih mostova na građevini. Naučiti ispravno primjenjivati uređaj BlowerDoor u svrhu određivanja zrakopropusnosti zgrade. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema dodatnih uvjeta. 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati tehničku regulativu iz područja energetske učinkovitosti.
 • Izračunati koeficijent prolaska topline.
 • Razumjeti primjenu građevinskih detalja izvedbe energetski učinkovitih zgrada.
 • Procijeniti potrebnu količinu energije za potrebe grijanja i hlađenja stambenih zgrada.
 • Znati primijeniti tehnološke mjere i potrebne zahvate na građevini za povećanje energetske učinkovitosti.
 • Vrednovati različita rješenja građevina na osnovi ekonomske analize isplativosti.
 • Razumjeti primjenu termokamere u svrhu određivanja toplinskih mostova zgrada.
 • Primjenjivati uređaj Blower Door u svrhu određivanja zrakopropusnosti zgrada. 

 

Sadržaj predmeta
Osnovni koncept energetske učinkovitosti. Osnove pravne regulative na području energetske učinkovitosti građevina. Zakonodavni okvir za provedbu energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Osnovni principi i pojmovi građevinske fizike (toplina, zrak, vlaga). Energija i izvori energije. Prijenos energije, toplinski gubici, koeficijent prolaska topline, toplinski mostovi, temperaturna krivulja. Akumulacija topline. Ovojnica građevine. Osnovni principi i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije (sunčeva energija, energija biomase i energija vjetra). Definicije: nisko-energetska kuća, trolitarska kuća, pasivna kuća, nulta-energetska kuća, energetski samodostatna kuća, plus-energetska kuća. Temeljna načela projektiranja i izvedbe pasivnih kuća (orijentacija, spremanje sunčeve energije, oblik zgrade, tehnologija gradnje, prozori i vrata, projektiranje detalja, zrakopropusnost, ventilacija, grijanje). Primjeri projektantske realizacije. Osnove pravne regulative na području energetske učinkovitosti građevina, zakonodavni okvir za provedbu energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Energetski certifikati građevina, energetski razredi građevina, nacionalna metodologija energetskih pregleda zgrada. Pregled normi. Potrošnja energije u zgradarstvu, energija potrebna za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, potrošnja vode, prikupljanje podataka o potrošnji energije i vode. Metodologija proračuna potrošnje energije u zgradarstvu. Metodologija proračuna gubitaka i dobitaka topline. Mjere za povećanje energetske učinkovitosti građevina. Ekonomski aspekti energetske učinkovitosti. Isplativost sanacije. Načini financiranja energetski učinkovite sanacije i povrat ulaganja. Termografija. Analiza termograma i primjena termografije u zgradarstvu. Mjerenje zrakopropusnosti zgrada. Primjena računalnih alata za određivanje energetskog razreda građevine. Interpretacija rezultata. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 0,85 
Eksperimentalni rad 0,15 
Pismeni ispit 0,75* 
Usmeni ispit 0,6* 
Kontinuirana provjera znanja 1,35 
Praktični rad 0,15 
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad, rad na vježbama, laboratorijske vježbe, auditorne vježbe, izrada programa, kolokvij prema tablici:
AKTIVNOST AKTIVNOST STUDENTA BODOVI RASPON % ocjene
Prisustvo na nastavi (vježbe i predavanja)
 • 91% i više
 • 70% - 90%
 • Manje od 70%
 • 5
 • 3
 • 1
0-5 5%
Aktivnost studenta na nastavi (vježbe i predavanja)
 • Učestalo sudjelovanje, diskusija
 • Povremeno sudjelovanje, pitanja
 • Nesudjeluje aktivno u nastavi
 • 5
 • 3
 • 0
0-5 5%
Seminarski rad 1
 • Predan na vrijeme, točan
 • Predan na vrijeme, uočene manje pogreške
 • Predan na vrijeme, uočene veće pogreške
 • Program nije predan
 • 20
 • 15
 • 10
 • 0
0-20 20%
Seminarski rad 2
 • Predan na vrijeme, točan
 • Predan na vrijeme, uočene manje pogreške
 • Predan na vrijeme, uočene veće pogreške
 • Program nije predan
 • 20
 • 15
 • 10
 • 0
0-20 20%
Kolokviji
 • Kolokvij 1
 • Kolokvij 2
 • 0-25
 • 0-25
0-50 50%
UKUPNO 0-100 0-100%
 
b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno i usmeno prema skali:
 • 0-30% - izgubljeno pravo na potpis
 • 31-59% - Nedovoljan (1)
 • 60-69% - Dovoljan (2)
 • 70-79% - Dobar (3)
 • 80-89% - Vrlo dobar (4)
 • 90-100% - Izvrstan (5)

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • UNDP, Prirucnik za energetsko certificiranje zgrada 2 DIO, Zagreb, 2012.
 • UNDP, Prirucnik za energetsko certificiranje zgrada 1 DIO, Zagreb, 2010.
 • Fülöp, László; Koški, Željko; Ištoka Otković, Irena; Krstić, Hrvoje; Magyar, Zoltán; Španić, Martina. Istraživanje zrakonepropusnosti prostorija u zgradama sa stajališta potrošnje energije i toplinskog komfora.// Znanstvena publikacija Projekta HUHR/1001/2.1.3/0009. Projekt sufinanciran od Europske Unije putem IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska.// Mit d.o.o., Osijek, 2013.
 • UNDP, Tipske mjere za povećanje energetske efikasnosti u kućanstvima, Zagreb, 2012.
 • Zbašnik Senegačnik, Martina: Pasivna kuća, SUN ARH, 2009.
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, NN 81/12, 29/13, 78/13

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Koški, Željko: Pasivni solarni energetski sustavi u ruralnim kućama regije, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • Lončar-Vicković, Sanja: Energetske značajke povijesnih zgrada,Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009,2012.
 • Pavković, Branimir: Primjena sustava s dizalicama topline za nove i obnovljene zgrade, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009,2012.
 • Stojkov, Marinko i koautori: Energetski efikasna rasvjeta, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • László, Fülöp Aktivni solarni i fotonaponski sustavi, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • Magyar, Zoltan: Kvaliteta ambijenta u interijeru i EPBD (Direktiva o energetskim svojstvima zgrada), Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009,2012.
 • Barótfi, István ; Halász, Györgyné: Energetika uredskih zgrada u kontekstu građevinskih i strojarskih sustava, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009,2012.
 • Szabó, Márta: Niskoenergetske zgrade i troškovno optimalne razine u energetici zgrada, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009,2012.
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, NN 152/ 2008, NN 55/2012
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada, NN 81/2012, NN 64/2013
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina NN 81/2012 NN 79/2013
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/2008, NN 89/2009, NN 79/2013, NN 90/2013
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, NN 110/2008
 • Zakon o tržištu toplinske energije NN 80/2013
 • Zakon o energiji, NN 120/2012
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012, 55/2012

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
UNDP, Prirucnik za energetsko certificiranje zgrada 2 DIO, Zagreb, 2012.  30 
UNDP, Prirucnik za energetsko certificiranje zgrada 1 DIO, Zagreb, 2010.  30 
Fülöp, László; Koški, Željko; Ištoka Otković, Irena; Krstić, Hrvoje; Magyar, Zoltán; Španić, Martina. Istraživanje zrakonepropusnosti prostorija u zgradama sa stajališta potrošnje energije i toplinskog komfora.// Znanstvena publikacija Projekta HUHR/1001/2.1.3/0009. Projekt sufinanciran od Europske Unije putem IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska.// Mit d.o.o., Osijek, 2013.  10 30 
UNDP, Tipske mjere za povećanje energetske efikasnosti u kućanstvima, Zagreb, 2012.  30 
Zbašnik Senegačnik, Martina: Pasivna kuća, SUN ARH, 2009. 30 
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, NN 81/12, 29/13, 78/13 0 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kontinuirano praćenje stečenih znanja i vještina kontrolom izrade seminarskih radova te provedba kolokvija, pismenog i usmenog ispita.