Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

GIS i inženjerska geodezija u prometnicama


GIS I INŽENJERSKA GEODEZIJA U PROMETNICAMA Oznaka: 2.05–421
Nositelj

izv.prof.dr.sc. Brankica Malić


mr.sc. Vladimir Moser 

Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – P
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Usvajanje osnovnih pojmova o GIS-u. Upoznavanje i rad s nekim GIS programskim paketima.
Usvajanje osnovnih pojmova inženjerske geodezije vezane uz prometnice.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

1)

 • objasniti pojam i komponente GIS-a, kao i pojmove web-kartografije i web-GIS-a;
 • razlikovati vrste digitalnih formata;
 • provesti izradu baze podataka i topološkog modela te analizu i prezentaciju prostornih i atributnih podataka iz baze podataka;
 • nabrojati područja primjene GIS-a;

2)

 • nabrojati vrste geodetskih mjerenja tijekom izvođenja prometnica;
 • objasniti metode iskolčenja vezano uz pojedine objekte iskolčenja;
 • opisati geodetski instrumentarij i pribor te njihovu primjenu u metodama horizontalnog i visinskog iskolčenja;
 • navesti geodetsku osnovu koja se koristi tijekom projektiranja, izvođenja i eksploatacije prometnica.

 

Sadržaj predmeta
 • Pregled i definicija GIS-a. Prostorni podaci. Vektorski, rasterski i hibridni model. Komponente GIS-a: podaci, hardverske i softverske komponente. Tehnologija GIS-a: prikupljanje podataka, modeliranje podataka (geometrijsko i topološko modeliranje, modeliranje tematskog sadržaja), baze podataka. Izrada baza podataka, analiza prostornih podataka, prezentacija rezultata analize. Područja primjene GIS-a. Web-GIS.
 • Geodetska mjerenja tijekom izvođenja prometnica. Metode iskolčenja, objekti iskolčenja i potrebni geodetski instrumenti (digitalni niveliri, totalne mjerne stanice, GPS). Geodetska osnova (operativni poligonski vlak, mikrotriangulacija) korištena tijekom projektiranja, izvođenja i eksploatacije prometnica.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa:

 • obavezno pohađanje nastave, kako predavanja tako i vježbi (obavezno pohađanje 70% nastave);
 • aktivno sudjelovanje na vježbama.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave

-obavezno

-evidencija prozivanjem 

Pismeni ispit
Usmeni ispit 5 ECTS bodova (ukoliko ispit nije riješen preko kolokvija) 
Kontinuirana provjera znanja

- teorijska kolokvija

-2x45 internih bodova

-2x2,25=4,5 ECTS bodova 

Praktični rad

-aktivno sudjelovanje na vježbama

-10 internih bodova

-0,5 ECTS boda 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Uvjet za oslobođenje od ispita:
- položena oba kolokvija (90 bodova) i bodovi zarađeni na vježbama (aktivno sudjelovanje na vježbama; 10 bodova);

-dva teorijska kolokvija se održavaju u 6. ili 7. i 14. ili 15. tjednu predavanja (max.90 bodova);
-aktivno sudjelovanje u radu na vježbama iz GIS-a i inženjerske geodezije, što se boduje s max. 10 bodova.

1. kolokvij – 45 bodova
2. kolokvij – 45 bodova
3.aktivno sudjelovanje na vježbama
– 10 bodova
_______________________
Oslobođenje od ispita:
- min 50 bodova

______________________________________________________________________________
ISPIT (odvija se istoga dana):
- pismeni dio: teorijska pitanja;
- usmeni dio: predaja pisanog ispita; ispravak ispita i upis ocjene.
______________________________________________________________________________

Način ocjenjivanja:
dovoljan (2): 50-65 bodova
dobar (3): 66-79 bodova
vrlo dobar (4): 80-89 bodova
izvrstan (5): 90-100 bodova 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Bill, R.: Grundlagen der Geo-Informationssysteme, Bd.2, Analyse, Anwendungen und neue Entwicklungen, Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg 1996
 • Kapović, Z.: Geodezija u niskogradnji, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb, 2010.
 • Janković, M.:Inženjerska geodezija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, A.J., Guptill, S.C.: Elements of Cartography, J. Wiley and Sohns., New York 1995
 • Herrmann, C., Asche, H.:Web.Mapping 1: Raumbezogene Information und Kommunikation im Internet, Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg 2001
 • Hennermann, K.: Kartographie und GIS, WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt 2006
 • Godin, L.W.: GIS in Telecommunications, ESRI, Redlands 2001
 • Burrough, P.A., McDonnell, R.A.:Principi Geografskih Informacionih Sistema, Dedraplast, Beograd, 2006
 • Marković, D.: Prostorni informacioni sistemi, Vojnogeografski institut Beograd, Beograd 1999
 • Dransch,D.: Computer-Animation in der Kartographie, Springer-Verlag, Berlin 1997
 • Internetski izvori: NCGIA Core Curriculum in GISci, http://www.ncgia.ucsb.edu:/giscc/
 • Internetski izvori: Tutić, D., Vučetić, N. Lapaine, M.: Uvod u GIS, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet,Zagreb, http://www.kartografija.hr/ obrazovanje-priručnici
 • Internetski izvori: Lapaine, M., Vučetić, N., Tutić, D.: Kartografija i AutoCAD Map, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet,Zagreb, http://www.kartografija.hr/ obrazovanje-priručnici

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Bill, R.: Grundlagen der Geo-Informationssysteme, Bd.2, Analyse, Anwendungen und neue Entwicklungen, Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg 1996.  1 (provatno) 20
Kapović, Z.: Geodezija u niskogradnji, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb, 2010.  20 
Janković, M.:Inženjerska geodezija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010.  20 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom semestra, u svrhu kontinuiranog praćenja znanja, se provode 2 kolokvija, dok se aktivno sudjelovanje na vježbama nagrađuje bodovima. Oslobođenje od ispita je moguće polaganjem kolovija.