Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidrometrija


HIDROMETRIJA Oznaka: 2.05–415
Nositelj prof.dr.sc. LIDIJA TADIĆ 
Asistenti doc.dr.sc. Tamara Brleković
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 30 + 0
ECTS 2,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati se s terenskim metodama mjerenja u hidrotehnici, i načinima obrade podataka, te primjenom opažanih podataka u primijenjenoj hidrotehnici 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  • Definirati potrebu za terenskim mjerenjima u hidrologiji i primjenu tih mjerenja
  • provesti mjerenja brzina i protoka na velikim i malim vodotocima i primijeniti rezultate , a ta znanja --provesti terenska mjerenja paramatara nužnih za projektiranje sustava za odvodnju i navodnjavanje ( hidrauličke provodljivosti, vlažnosti tla i infiltracije );
  • odrediti osnovne parametre kvalitete voda i primjeniti te podatke u zaštiti i pročišćavanju voda kao i kod korištenja voda u različite svrhe

 

Sadržaj predmeta
Terenska mjerenja obuhvaćaju-mjerenja protoka na vodotoku, mjerenja brzine strujanja, mjerenja razine hidrauličke provodljivosti tla i infiltracije, mjerenja vlažnosti tla, mjerenja vučenog i suspendiranog nanosa, uzorkovanje i analiza površinskih i podzemnih voda 

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Komentari
U prvim godinama neće biti moguće provesti sva mjerenja jer nema dovoljno opreme. Kako se oprema bude nabavljala tako će se povećavati obim vježbi

 

 

Obveze studenata
Pohađanje terenskih vježbi je obvezno, kao i predaja seminarskog rada o provedenim mjerenjima 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Praktični rad 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na vježbama 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Žugaj, R.(2000)j: Hidrologija , RGN Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Jovanović, S., Bonacci, O., Anđelić, M: (1986): Hidrometrija, GF Beograd

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Žugaj, R.(2000): Hidrologija, RGN Zagreb  13

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Prisustvo na vježbama i predani obrađeni rezultati mjerenja.