Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidrotehničke građevine


HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE Oznaka: 2.05–304
Nositelji

Prof.dr.sc. LIDIJA TADIĆ, dipl.ing.građ.

izv.prof.dr.sc.Marijan Babić 

Asistent dr.sc.ŽELJKO ŠRENG, mag.ing.aedif. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – svi smjerovi
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,5

 

Sadržaj predmeta
Građevine kao osnova hidrotehničkih sustava – pregled i uloga hidrotehničkih građevina; Istražni radovi – prostor, tlo, voda, razvoj; Temeljenje, injektiranje, sidrenje, dijafragme; Obrana gradilišta od voda – zagati, derivacije; Brane – svrha, vrste, specifični utjecaji, opterećenja; Betonske brane – proračuni, podvrste (masivne, olakšane, raščlanjene, lučne, pokretne); Nasute brane i nasipi; Funkcionalni elementi brana – preljevi i ispusti; Hidrotehnički kanali, tuneli i cjevovodi – zahvati vode, vodne komore; Građevine plovnih puteva i luka – kejovi, lukobrani, brodske prevodnice; Strojarnice, vodospreme, ustave, crpna postrojenja, akvadukti, sifoni; 

 

Osnovna literatura
  • Stojić, P., Hidrotehničke građevine, knjiga I, II, III, Građevinski fakultet Sveučilšta u Splitu, Split, 1997.(I), 1998.(II,III);
  • Roje-Bonacci, T:Nasute građevine, FGAG, Sveučilište u Splitu, 2015
  • Nonveiller, E.: Nasute brane, Školska knjiga, Zagreb, 1983.

 

Dodatna literatura
  • Blind, H.: Waserbauten aus Beton, Berlin, Ernst und Sohn, 1987.
  • Mosony, E.: Water Power Develompent. Vol. 1, 2 (A, B), Third Ed., Akademiai Kiado, Budapest, 1987.