Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidrotehničke melioracije I


HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE I Oznaka: 2.05–332
Nositelj prof.dr.sc. LIDIJA TADIĆ 
Asistenti doc.dr.sc.Tamara Brleković
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati se s proračunom i provedbom sustava za površinsku i podzemnu odvodnju i osnovama navodnjavanja.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  • definirati potreba za sustavom za površinsku odvodnju i/ili podzemnu odvodnju i ili navodnjavanje
  • predložiti sustav površinske i podzemne odvodnje u prostoru
  • provesti hidrološko-hidraulički proračun sustava površinske i podzemne odvodnje
  • dimenzionirati građevine na sustavu površinske i podzemne odvodnje
  • predvidjeti utjecaje sustava površinske i podzemne odvodnje na okoliš
  • Poznavati osnovne metode i načine navodnjavanja

 

Sadržaj predmeta
Značenje hidromelioracijskih sustava.
Osnove meliorativne pedologije.
Bilanca vode u tlu.
Površinska odvodnja-kanalska mreža, metode proračuna specifičnog dotoka, hidrauličko dimenzioniranje. kanala, hidrotehničke građevine na sustavu površinske odvodnje.
Podzemna odvodnja- metode proračuna specifičnog dotoka, hidrauličko dimenzioniranje sustava podzemne odvodnje.
Navodnjavanje-metode i načini navodnjavanja, zahvati vode i građevine na sustavu za navodnjavanje
Tehnologija izgradnje i održavanja.
Utjecaj hidromelioracijskih sustava na okoliš. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave predavanja i vježbi je obvezno, kao i predaja programskog zadatka kojeg svaki student izrađuje individualno 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,8 
Aktivnost u nastavi 0,2 
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Esej  
Istraživanje  
Projekt
Kontinuirana provjera znanja (2) 
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na vježbama, izrada programa, kolokvij


b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
-provodit će se na temelju cjelokupnog rada tijekom godine 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Priručnici za hidrotehničke melioracije, kolo I -odvodnja, knjige 1-6
  • Priručnici za hidrotehničke melioracije, kolo II.navodnjavanje, knjiga 1-6

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Kos, Z (1987): Hidrotehničke melioracije-odvodnjavanje
  • Kos, Z (1989): Hidrotehničke melioracije-navodnjavanje

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Priručnici za hidrotehničke melioracije, kolo I -odvodnja, knjige 1-6  35 (4+2+8+9+6+6)  27
Priručnici za hidrotehničke melioracije, kolo II.navodnjavanje, knjiga 1-6  19 (3+1+2+3+3+2+5)  27 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje prolaznosti na kolokvijima, pismenim i usmenim ispitima. Analiza uspješnosti izrade samostalnih zadataka (programa). Praćenje pohađanja nastave i osatlih aktivnosti