Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidrotehnički sustavi


HIDROTEHNIČKI SUSTAVI Oznaka: 2.05–306
Nositelj Izv.prof.dr.sc. MARIJA ŠPERAC
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
  • Stjecanje osnovnih znanja o gospodarenju vodama
  • Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o optimalizaciji hidrotehničkih sustava

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći

  • Objasniti osnovne pojmove iz gospodarenja vodama
  • Analizirati elemente u postupcima rješavanja složenih problema, prepoznati potrebne korake i oblikovati rješenje problema
  • Primijeniti metode linearnog programiranja za optimalizaciju sustava
 

 

Sadržaj predmeta
Raspoloživa voda u prirodi,količina, kakvoća vode, vodna bilanca. Potrebe korisnika za vodom. Razvoj i značajke vodnogospodarskih sustava.Hidrotehnički i vodnogospodarski sustavi,teorija sustava: kibernetika -elementi, struktura, značaj. Zakonska regulativa. Osnovni koncept gospodarenja vodom. Planiranje korištenja i upravljanja vodnim resursima. Akumulirana voda u vodnim sustavima, sustavni pristup planiranju i projektiranju akumulacije, višenamjenske akumulacije, metode rješavanja, upravljanje akumulacijama. Voda kao nositelj primarnog oblika energije, podjela snaga vode i katastar vodnih snaga. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad, rad na vježbama, seminarsko izlaganje, , kolokvij, timski zadatak

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno/usmeno/javnou skupini

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • J. Margeta.: Osnove gospodarenja vodama, Građevinski fakultet Split, 1992.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • D. Gereš: Hidrotehnički sustavi, interna skripta, 1997.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
J. Margeta.: Osnove gospodarenja vodama, Građevinski fakultet Split, 1992.  25

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rezultati kolokvija, prezentacija seminarskih radova, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata