Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Integrirano projektiranje


INTEGRIRANO PROJEKTIRANJE Oznaka: 2.05–411
Nositelj izv.prof.dr.sc. DINA STOBER, dipl.ing.arh. 
prof.dr.sc. ZLATA DOLAČEK-ALDUK
Asistenti Matija Bičvić, mag.ing.aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – O
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente sa značajkama procesa integriranog projektiranja u usporedbi s iskazanim problemima prakse disciplinarnog pristupa. Studentima se kroz složenu analizu arhitektonsko-građevnih sklopova ukazuje na sveobuhvatan način promišljanja i organiziranja izrade projektne dokumentacije od koncipiranja do faze izvođenja projekta (BIM). Cilj predmeta je kroz simuliranu situaciju kod studenata razviti znanje, razumijevanje i vještinu organiziranja i praćenja integralnog arhitektonsko-građevinsko-instalacijskog projekta. Studenti interpretiraju zadani arhitektonsko-građevinski sklop te prilikom izrade modela integriraju i prezentiraju stečena znanja. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Studenti će se upoznati sa svim fazama i aspektima projekta, utjecajem ranih faza projektiranja na kvalitetu izvedbe i održavanje građevine i važnosti uske suradnje među sudionicima u projektima.
Studenti će primjenjivati stečena znanja u izradi tehničke dokumentacije te u modeliranju i simulaciji diskretnih procesa karakterističnih za građevinarstvo.
Primijenit će i proširiti znanje rada na računalnim programima koji su neophodni za informacijsko modeliranje projekata (AutoCad 3D, Revit, NavisWorks, GALA, MS Project). 

 

Sadržaj predmeta
Predavanja_Cjelina 1 - Arhitektonsko vidovi integriranog projektiranja.
Upoznavanje s definicijama i terminologijom integriranog projektiranja. Metode i načini tvorbe prostora. Analiza postojeće situacije, koncipiranje rješenja, arhitektonsko oblikovanje. Nedostatci tradicionalnog načina izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektima. Sudionici u projektu i interdisciplinarni projektni timovi. Građevni dijelovi i katalog građevnih elemenata. Veza arhitekture i suvremenih sustava instalacija, pametne kuće, CNUS.
Predavanja_Cjelina 2 - Informacijsko modeliranje građevinskih projekata.
Osnove modeliranja i simulacije. Diskretni i kontinuirani procesi. Matematičko i računalno modeliranje. Informacijsko modeliranje građevinskih projekata (Building Information Modelling - BIM). Primjena i utjecaj BIM-a u građevinskoj praksi. Koncept izgradljivosti. Implementacija BIM-a u konceptu izgradljivosti.
Vježbe: Studio integriranog projektiranja na odabranom primjeru visokogradnje. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada seminarskog rada 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 1,5 
Istraživanje
Projekt 0,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave:
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u vježbama

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu:
Usmena prezentacija seminarskog pojedinačnog rada 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Radujković, M. i suradnici (2012): Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
  • Deplazes, A. (2008): Arhitektonske konstrukcije: Od sirovine do građevine, Građevinska knjiga, Beograd
  • Eastman, C.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. (2011): BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors, John Wiley & Sons, New Jersey
  • Smith, D. K.; Tardif, M. (2012): Building information modeling: a strategic implementation guide for architects, engineers, constructors, and real estate asset managers, John Wiley & Sons, New Jersey

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Autodesk 2010: AutoCAD 2010 3D, Kompjuter biblioteka, Beograd
  • Vandezande, J.; Krygiel, E.; Read, P. (2013): Mastering Autodesk Revit Architecture 2014: Autodesk Official Press, John Wiley & Sons, New Jersey
  • Dodds, J.; Johnson, S. (2011): Mastering Autodesk Navisworks 2013, Sybex
  • Kovačić i. et al., Leitfaden für Integrale Planung, Forschungsbereich Interdisziplinäre Bauplanung und Industriebau, TU Wien, publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_219310.pdf (u prijevodu)

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Radujković, M. i suradnici (2012): Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb  10  5
Deplazes, A. (2008): Arhitektonske konstrukcije: Od sirovine do građevine, Građevinska knjiga, Beograd
Eastman, C.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. (2011): BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors, John Wiley & Sons, New Jersey
Smith, D. K.; Tardif, M. (2012): Building information modeling: a strategic implementation guide for architects, engineers, constructors, and real estate asset managers, John Wiley & Sons, New Jersey

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave.Analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova.Studentska anketa.