Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Korištenje vodnih snaga


KORIŠTENJE VODNIH SNAGA Oznaka: 2.05–305
Nositelj Izv.prof.dr.sc. MARIJA ŠPERAC 
Asistenti ANAMARIJA RABI, dipl.ing.građ. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja korištenja vodnih snaga i osnova dimenzioniranja hidroelektrana i njihovih elemenata 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći

  • Objasniti osnovna znanja o raspoloživoj energiji i snazi vode
  • Razlikovati osnovne tipove HE i objasniti osnovne principe njihovog rada
  • Izraditi rješenja korištenja vodnih snaga za proizvodnju električne energije i procjeniti njihov utjecaj na okoliš

 

Sadržaj predmeta
Osnovni tipovi HE. Potrebe na snazi i energiji; uloga vodnih snaga. Istražni radovi sa stajališta korištenja vodnih snaga. Hidroenergetski proračuni i analize vodnih tokova. Proračun snage i energije pri promjenjivim padovima i protokama. Gospodarska svojstva HE. Niskotlačne HE. Srednjetlačne HE. Visokotlačne HE. Glavne grupe građevina kod HE. Turbine – osnovna svojstva. Generatori, transformatori snage, rasklopna postrojenja, uređaji upravljanja. Male HE 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanje na minimalno 70% predavanja i vježbi, prezentacija seminarskog rada, izrada i predaja programskog zadatka 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 0,5
Pismeni ispit
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja
Praktični rad 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad, samostalni rad, rad na vježbama, domaća zadaća, auditorne vježbe, seminarsko izlaganje, izrada programa, kolokvij, timski zadatak

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno/usmeno/javno/ u skupini 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • P.Stojić: Hidroenergetika energetsko iskorištavanje vodnih snaga, Građevinski fakultet sveučilišta u Splitu,1995.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • E. Mosonyi: Water Power Development, High-head Power Plants, Volumme two B, Akademia Kiado, Budapest, 1991.
  • HE u hrvatskoj, Elektroprojekt d.o.o., Zagreb, 2000.
  • Više autora: Civil Engineering Guidelines for Planning and Designing Hydroelectric Developements, Vol. 1-3, New York, American Society of Civil Engineers, 1989.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
P.Stojić: Hidroenergetika energetsko iskorištavanje vodnih snaga, Građevinski fakultet sveučilišta u Splitu,1995.  12 35

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rezultati kolokvija, izrada programa, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata