Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Mehanika stijena


MEHANIKA STIJENA Oznaka: 2.05–220
Nositelj Izv.prof.dr.sc. KRUNOSLAV MINAŽEK, dipl.ing.građ. 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – K
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Osnovno upoznavanje sa zahvatima u stijenama, načinom utvrđivanja svojstava stijene i stijenske mase, analizom stanja naprezanja i deformacija, tretmanom intaktnog materijala i stijenske mase, značajem klasifikacije stijenske mase, načinom analize i potrebnim elementima izvedbe zahvata u stijenama – stabilnost kosina, iskopi, tuneli.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Razlikovati fizikalna i mehanička svojstva svojstva i specifičnosti stijenske mase i stijene, poznavati metode istražnih radova na terenu i u laboratoriju, razlikovati metode klasifikacije stijenske mase, analizirati stabilnost stjenskog pokosa, proračunati i definirati načine izvedbe sidara u stijenama, modelirati stijensku mase za analize – nosivosti i deformabilnosti, poznavati tehnologije izvedbe tunela i stabilizacije iskopa, poznavati osnove opažanja i mjerenja zahvata u stijeni 

 

Sadržaj predmeta

Uvodno predavanje, razvoj struke i vrste problema, prikaz objekata i zahvata

 • Osnovna svojstva stijena, klasifikacija stijena
 • Ispitivanje stijena u laboratoriju
 • Ispitivanje stijena na terenu
 • Mehanička svojstva stijenske mase
 • Stabilnost kosina u stijenama
 • Podzemni radovi, pregled, izvedba,
 • Stabilnost tunelskog iskopa
 • Sidra u stijenama
 • Temeljenje u stijenama
 • Mjerenja i opažanja zahvata u stijenama

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi
Seminarski rad
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit
Kontinuirana provjera znanja (1) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Semestralni rad, kolokviji, pismeni i usmeni ispit 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • P.Miščević : Uvod u inženjersku mehaniku stijena, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2004.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Hudson, J.A.: Rock Mechanics Principles in Engineering Practice, CIRIA, 1989.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
P.Miščević : Uvod u inženjersku mehaniku stijena, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2004.  4 20

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje prisustvu nastavi, ocjena seminarskog rada, kolokvija, pismeni i usmeni ispit