Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Modeliranje konstrukcija


MODELIRANJE KONSTRUKCIJA Oznaka: 2.05–218
Nositelj: doc. dr. sc. Ivan Kraus, mag. ing. aedif. 
Asistent: Ana Perić, mag. ing. aedif.
Studijski program: Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – K
Status predmeta: Izborni
Godina: 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS: 5

 

Ciljevi predmeta
Osnovni je cilj predmeta Modeliranje konstrukcija pregled temeljne teorijske podloge koju korisnik računalnog programa u području analize konstrukcija mora usvojiti kako bi mogao razumjeti aproksimacije programa te kritički ocijeniti rezultate pojedinih analiza. Kako je danas računalno modeliranje konstrukcija integrirani postupak projektiranja, cilj je kolegija upoznavanja i primjena na svim dijelovima ovog procesa: dispozicija, modeliranje, analiza, dimenzioniranje, detalji, nacrti, troškovi. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Uspješnim okončanjem ovog predmeta, polaznik je obučen

  • definirati idejnu projektnu konstrukcijsku shemu modela konstrukcije s jasno naznačenim putovima/načinima prijenosa optećenja te razumno pretpostavljenim razmjerima, rasporedom konstrukcijskih elemenata i pripadajućim poprečnim presjecima;
  • generirati reprezentativni konstrukcijski analitički numerički model pomoću dostupnih analitičkih programa;
  • interpretirati rezultate konstrukcijske analize s ciljem dimenzioniranja i ocjene ponašanja promatrane konstrukcije;
  • demonstrirati inženjersku domišljatost u racionalizaciji teorijskih rješenja u prihvatljiva praktična i izvodljiva projektna rješenja;
  • organizirati i razumljivo prezentirati tehničko izvješće integriranog postupka računalnog projektiranja.

 

Sadržaj predmeta
Konstrukcije, tipovi i vrste: 1D elementi, 2D elementi, 3D elementi. Uvjeti kompatibilnosti i ravnoteže u diskretnim točkama. Konačni elementi. Stupnjevi slobode. Kondenzacija stupnjeva slobode (SDOF sustav, 2D konstrukcije). Koordinatni sustavi. Čvorovi: koordinate i stupnjevi slobode. Generiranje. Mreža , Master-Slave veza. Svojstva gradiva (linearna i nelinearna). Različite vrste elemenata (frame, shell, plate, Solid, Nllink). Zadavanje opterećenja (koncentrirane sile, kontinuirano opterećenje, dinamika opterećenja, spektri, funkcije opterećenja). Statički i dinamički proračuni. P-delta analiza. Kombinacije opterećenja. Proračun. Interpretacija rezultata.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave, seminarski rad, kolokviji, ispit.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 0,5
Eksperimentalni rad 0,5 
Kontinuirana provjera znanja 2,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjuje se i vrednuje postignuti rezultat na kolokvijima, seminarskom radu te ako je to potrebno, na završnom ispitu. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Wilson: Three dimensional static and dynamic finite element analysis and design of structures, University Berleley, California, USA., pgs 413, 2000.
  • Predavanja na mrežnim stranicama predmeta

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Priručnici raspoloživih programa (SAP2000, Robot, Tower....)

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Wilson: Three dimensional static and dynamic finite element analysis and design of structures  3 tiskana + mogućnost preuzimanja online 35
Nastavni materijali objavljeni na mrežnim stranicama predmeta preuzimanje online 35

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija izostanaka s nastave, seminarski rad, kolokvij, ispit.