Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Modeliranje prometnica


MODELIRANJE PROMETNICA Oznaka: 2.05–422
Nositelj izv.prof.dr.sc. IVANA BARIŠIĆ
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – P
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s modernim računalnim programima za projektiranje prometnica kao i metodologijom primjene propisa za projektiranje prometnica.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će biti sposoban primjeniti računalne programe za projektiranje prometnica pri izradi jednostavnih modela prometnih površina. Moći će primjeniti propise kao i pratiti stručnu i znanstvenu literaturu iz područja projektiranja prometnica. 

 

Sadržaj predmeta
Propisi za projektiranje cesta. Računalni programi za projektiranje prometnica. Geodetske podloge za projektiranje prometnica. Digitalni model terena. Elementi osi prometnica. Definiranje uzdužne osi prometnica. Elementi uzdužnog profila. Vertikalno vođenje linije. Elementi poprečnog presjeka prometnica. Optimizacija prometnog rješenja. Izrada 3D modela prometnica. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, izrada i prezentacija semestralnog seminara

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
izrada seminarskog rada uz prezentaciju na kraju semestra 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Dragčević, Korlaet: Osnove projektiranja cesta, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.
  • NN 110/01: Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • NN 33/05 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
  • Legac I. i suradnici: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Dragčević, Korlaet: Osnove projektiranja cesta, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.  18 20

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se temeljem rezultata analize pohađanja nastave, rezultata analize studentske ankete te analizom uspješne izrade i prezentacije seminarskog zadatka.