Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Modeliranje strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja


MODELIRANJE U HIDROTEHNICI Oznaka: 2.05–315
Nositelj doc.dr.sc.TAMARA BRLEKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Asistenti doc.dr.sc.TAMARA BRLEKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS

5,0

 

Ciljevi predmeta

Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za izradu modela strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz ovoga kolegija student će moći:

  • Definirati odgovarajuće početne i rubne uvjete,
  • Primjeniti odgovarajuće procese pronosa onečišćenja
  • Samostalno izraditi model strujanja podzemne vode,
  • Samostalno izraditi model pronosa onečišćenja.

 

Sadržaj predmeta

Uvod, formiranje podzemne vode, osnovna hidrogeološka svojstva, podjela vodonosnika, osnovna svojstva vodonosnika, Darcyjev zakon, Dupitova aproksimacija, jednadžbe strujanja podzemne vode, shema kontinuuma, numerički modeli, proces modeliranja, Metoda konačnih diferencija, Metoda konačnih elemenata, Metoda rubnih elemenata, računalni program Modflow, strujanje u nesaturiranoj zonu tla, pronos onečišćenja, procesi pronosa onečišćenja i njihovo modeliranje, računalni program MT3DMS, 3D analiza praćenja čestice, program Modpath.

 

Vrste izvođenja nastave
x predavanja
x seminari i radionice
x vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Prisutnostvovanje na nastavi minimalno 70%, točno izrađen i na vrijeme predan semestralni program

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0
Aktivnost u nastavi 0,5
Seminarski rad 1,0
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 0,75*
Usmeni ispit 0,75*
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja

1,5

Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program 1,0

*Ukoliko student ne položi preko kolokvija ili želi veću ocjenu

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera znanja putem kolokvija:

  • 2 kolokvija iz teorije = 2*100 bodova
  • Kolokvij na računalima (rad u programu): 100 bodova
  • Semestralni program: 100 bodova
  • Uvjet za izlazak na drugi kolokvij iz teorije: ostvareno minimalno 60% iz prvog kolokvija
  • Uspješnim polaganjem kolokvija student je oslobođen polaganja ispita

 

Postotak

Bodovi

Ocjena

60-70 %

240-280

dovoljan (2)

71-80 %

281-320

dobar (3)

81-90 %

321-360

vrlo dobar (4)

91-100 %

361-400

izvrstan (5)

 

Provjera znanja putem ispita:

  • Pismena i usmena provjera znanja ukoliko predmet nije položen preko kolokvija ili student želi veću ocjenu.

Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 60%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Bear, J., Cheng, A. H.-D., Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer, 2010.

Bačani, A., Vlahović, T., Hidrogeologija: primjena u graditeljstvu. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2012.

GMS 10.0 Tutorial: Modflow, MT3DMS, Modpath

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Selim, H.M., Ma, L., Physical nonequilibrium in soils: modeling and application, Ann Arbor Press Chelsea, Michigan, 1998

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Bear, J., Cheng, A. H.-D., Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer, 2010 online -
Bačani, A., Vlahović, T., Hidrogeologija: primjena u graditeljstvu. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2012. 4 -
GMS 10.0 Tutorial: Modflow, MT3DMS, Modpath online  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Evidencija pohađanja nastave. Analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih seminarskih radova.