Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Mostovi I


MOSTOVI I Oznaka: 2.05–206
Nositelj Izv.prof.dr.sc. HRVOJE DRAGANIĆ, dipl.ing.građ. 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – svi smjerovi
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 30 + 0
ECTS 6,5

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s vrstama mostova i njihovim osnovnim dijelovima
 • osposobiti studente za odabir prikladnog statičkog sustava i poprečnog presjeka
 • upoznati studente s važećim propisima i normama
 • osposobiti studente za samostalni proračun stalnih i prometnih djelovanja na mostove
 • osposobiti studente za samostalni proračun grednog armiranobetonskog mosta

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati i nabrojati vrste mostova, njihove konstruktivne sustave i dijelove
 • objasniti prikladnost pojedinog statičkog sustava i analizirati njegovu učinkovitost
 • proračunati opterećenja mostova
 • odabrati i prilagoditi svrsishodan poprečni presjek rasponskog sklopa
 • prepoznati i objasniti namjenu potpora i ležajeva mostova
 • nabrojati završne radove i objasniti njihovu svrhu

 

Sadržaj predmeta
Uvod; Opći pojmovi; Vrste mostova; Nazivi i dijelovi mosta; Gradiva za noseće sklopove mostova; O izradi projekta mosta; Opterećenja mostova;
Noseći sustavi i oblici sklopova; Gredni mostovi; Okvirni mostovi; Lučni mostovi, Ovješeni mostovi; Viseći mostovi; Zauzdani mostovi; Mostovi s gredom i jedrom; Pritegnuti sklopovi;
Poprečni presjeci rasponskih sklopova; Pločasti sklopovi; Rebrasti sklopovi; Sandučasti sklopovi; Građenje mostova; Izvedba temelja, stupova i upornjaka;
Potpore rasponskih sklopova; Vrste potpora i ležajeva; Upornjaci; Stupovi; Piloni; Sile u potporama i izbor načina podupiranja; Ležajevi mostova;
Završni radovi; Izolacije i kolnički zastori; Obrada i oblikovanje rubova – pomost; Ograde (sigurnosne – pješačke i odbojne – te zaštitne – od buke i vjetra); Prijelazne naprave; Odvodnja; Rasvjeta.
Čelični mostovi; Osnovni pojmovi; Noseći sustavi i oblici sklopova; Gredni mostovi; Okvirni mostovi; Lučni mostovi, Rebrenice (ortotropne ploče); Ukrućenja limova; Spregovi (vjetrovni i kočni); Rebrasti sklopovi;
Sandučasti sklopovi.
Znameniti mostovi u svijetu; Vrijedna hrvatska postignuća.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • redovno pohađanje predavanja i vježbi
 • izrada semestralnog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit 2,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Radić, J.: Mostovi, Zagreb, 2002.
 • Tomičić, I.: Betonske konstrukcije, Zagreb, 1996.
 • Aničić, D.: Prednapeti beton, Osijek, 2003. (skripta za studente Građevinskog fakulteta)
 • Leonhardt, F.: Vorlesungen über Massivbau, Sechster Teil. Springer Verlag, Berlin – München, 1990.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Marić, Z., Sesar, P.: Riješeni primjer proračuna prednapetog betonskog nosača. Zagreb, 1987. (interno).
 • Puž, G. i dr.: Skripta za održavanje vježbi iz predmeta Mostovi i Masivni mostovi. Zagreb, 2001. (interno).

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Radić, J.: Mostovi   
Tomičić, I.: Betonske konstrukcije  16   
Aničić, D.: Prednapeti beton   
Leonhardt, F.: Vorlesungen über Massivbau, Sechster Teil   

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza kvalitete izrade i prezentiranja individualnih seminarskih radova, analiza rezultata anketiranja studenata, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata