Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Održavanje objekata


ODRŽAVANJE OBJEKATA Oznaka: 2.15–118
Nositelj izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ 
Asistenti dr.sc. Dino Obradović, mag.ing.aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – OTM
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa osnovama održavanja objekata, definiranjem optimalne strategije održavanja, izradom adekvatnog plana održavanja te optimizacija troškova održavanja. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Koristiti zakonsku regulativu na području održavanja građevina.
 • Izračunati troškove održavanja objekata.
 • Izdvojiti uzroke oštećenja građevina.
 • Analizirati životni vijek pojedinih dijelova objekta.
 • Predložiti plan održavanja građevine.
 • Odabrati i interpretirati adekvatnu strategiju održavanja objekata.

 

Sadržaj predmeta
Uvod i opći pojmovi. Regulativa u području održavanja. Troškovi održavanja objekta. Oštećenja, dijagnoza, metode ispitivanja. Uzroci koji izazivaju oštećenja. Životni vijek pojedinih dijelova objekta.
Periodička kontrola, izvještaji o održavanju i obnavljanju pojedinih dijelova. Održavanje, plan održavanja, troškovi održavanja. Strategije održavanja. Održavanje, plan održavanja, tehnologija troškovi.
Resursi za održavanje: materijali, strojevi, kadrovi. Značenje projektiranja i izgradnje objekata, te utjecaj na buduće održavanje objekata. Određivanje optimalne strategije održavanja objekata. Održavanje zgrada. Logistički pristupi održavanju stambenih cjelina. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Aktivnost u nastavi 0,33 
Seminarski rad 1,0 
Pismeni ispit 1,0* 
Usmeni ispit 0,67* 
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, auditorne vježbe, izrada programa, kolokvij prema tablici:
AKTIVNOST AKTIVNOST STUDENTA BODOVI RASPON % ocjene
Prisustvo na nastavi (vježbe i predavanja)
 • 91% i više
 • 70% - 90%
 • Manje od 70%
 • 10
 • 5
 • 0
0-10 5%
Aktivnost studenta na nastavi (vježbe i predavanja)
 • Učestalo sudjelovanje, diskusija
 • Povremeno sudjelovanje, pitanja
 • Ne sudjeluje aktivno u nastavi
 • 10
 • 5
 • 0
0-10 5%
Programski zadatak
 • Predan na vrijeme, točan
 • Predan na vrijeme, uočene manje pogreške
 • Predan na vrijeme, uočene veće pogreške
 • Program nije predan
 • 20
 • 15
 • 10
 • 0
0-20 10%
Kolokviji
 • Kolokvij 1
 • Kolokvij 2
 • 0-80
 • 0-80
0-160 80%
UKUPNO 0-200 0-100%
 
b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno i usmeno prema skali:
% Broj bodova Ocjena
0-30 0-60 Izgubljeno pravo na potpis
31-59 64-118 Nedovoljan (1)
60-69 119-138 Dovoljan (2)
70-79 139-158 Dobar (3)
80-89 159-178 Vrlo dobar (4)
90-100 179-200 Izvrstan (5)

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Wood, B.: Building Maintenance, Blackwell Publishing 2009.
 • Atkin, B.; Brooks, A.: Total Facilities Management, Wiley-Blackwell, 2009.
 • Dhillon, B.S.: Life Cycle Costing for Engineers, Boca Raton, USA 2010.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Spedding, A.: Management of Maintenance - The Need for and Uses of Data, Building Maintenance Economics and Management, E&FN Spon, London, 1987.
 • Lee, R.: Building Maintenance Management, Blackwell Science Ltd., Oxford, 1987.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Building Maintenance  30 
Life Cycle Costing for Engineers 30 
Total Facilities Management  30 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.