Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Opažanja i mjerenja


OPAŽANJA I MJERENJA Oznaka: 2.05–420
Nositelj doc.dr.sc. Krunoslav Minažek 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – P
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 4,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studenta sa sustavima mjerenja i opažanja u geotehnčkim zahvatima (građevne jame, klizišta, nasipi na mekom tlu i nasute brane, podzemne građevine, piloti), planiranjem, ugradnjom mjernih uređaja, provedbom mjerenja, interpretacijom i prezentacijom mjerenih rezultata. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će kroz stječeno znanje o pravilima projekta opažanja i instrumenata za opažanja biti sposoban postaviti i organizirati mjerenja te će moći interpretirati rezultate mjerenja i njihovo utjecaj na sigurnost zahvata 

 

Sadržaj predmeta
Uvod, prikaz objekata i zahvata koji zahtjevaju opažanja i mjerenja
- Osnove mjerenja, zahtjevi na mjerenja, mjerena nesigurnost (točnost, preciznost, osjetljivost…)
- Planiranje programa opažanja i mjerenja
- Tehnike mjerenja i mjerni instrumenti
- Mjerenje pornih tlakova
- Mjerenja totalnih naprezanja u tlu
- Mjerenje deformacija
- Mjerenje naprezanja i deformacija u elementima konstrukcije
- Instalacija, kalibracija i održavanje mjernih instumenata
- Mjerenje, obrada rezultata, interpretacija, prezentacija i izvještaj o mjerenjima
- Provedba mjerenja i opažanja na različitim geotehničkim zahvatima: poduprte građevne jame, nasipi na mekom tlu, nasute brane, pokosi-klizišta, podzemne građevine, piloti. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisutnost predavanja i vježbi, predaja seminara 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Kontinuirana provjera znanja (1) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
seminarski rad, kolokviji, pismeni i usmeni ispit 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Dunnicliff, J., Green, G.E.: Geotehnical instrumentation for monitoring field performance, A Wiley-Interscience Publication, New York, 1993.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Nicholson, D., Tse C-M, Penny E.I.C: The Observational Method in ground engineering: principles and applications, CIRIA Report 185, London 1999.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Dunnicliff, J., Green, G.E.: Geotehnical instrumentation for monitoring field performance, A Wiley-Interscience Publication, New York, 1993.  0 20

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija: rezultata analize uspješnosti polaganja ispita, rezultata analize pohađanja predavanja i vježbi, rezultata analize studentske ankete i rezultata analize uspješnosti provedbe terenske nastave.