Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Ponude i ugovori


PONUDE I UGOVORI Oznaka: 5.02–102
Nositelj Izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ, dipl.ing.građ. 
Asistenti dr.sc. Dino Obradović, mag.ing.aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 4,5

 

Ciljevi predmeta
Opisati ulogu sudionika u projektu. Upoznati se s izradom natječajne dokumentacije, izradom ponuda i ugovorima u graditeljstvu. Analizirati ugovornu strukturu projekata. Grupirati postupke javne nabave. Naučiti izračunati faktor za izračun jediničnih cijena. Naučiti izračunati ukupnu cijenu ponude za građevinske radove. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema dodatnih uvjeta. 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Interpretirati ulogu sudionika u projektu.
Razlikovati uloge sudionika u projektu u različitim vrstama ugovora.
Demonstrirati postupak javnog nadmetanja za građevinske radove.
Sastaviti natječajnu dokumentaciju za provedbu postupka javnog nadmetanja za građevinske radove.
Izračunati faktor potreban za određivanje jediničnih cijena građevinskih radova.
Izračunati ukupnu cijenu ponude za građevinske radove.
Analizirati Ugovor za konzultantske usluge i Ugovor o projektiranju i građenju. 

 

Sadržaj predmeta
Sudionici u projektu. Ugovorna struktura projekta, tradicionalna struktura, integrirani načini. Ustupanje građenja i radova. Zakon o nabavi roba i usluga, međunarodna praksa. Javno nadmetanje, direktno ustupanje, nabava opreme. Predkvalifikacija. Dokumentacija za nadmetanje. FIDIC dokumentacija. Upute ponuditeljima, postupak otvaranja ponuda, kriteriji i izbor najpovoljnije ponude. Ponuda, oblik i sadržaj ponude. Kalkulacija cijene, dodatna kalkulacija, faktor raspodjele posrednih troškova. Ugovori u gradnji objekata, vrste ugovora, izrada studija, izrada tehničke dokumentacije, izvođenje, nadzor, kontrola kvalitete, isporuka i montaža opreme, kombinacije ugovora, bitni elementi ugovora, predmet, cijena i rok. Izvori prava za ugovore. Zakon o obveznim odnosima, autonomna regulativa, izvori autonomne regulative, međunarodni izvori prava. Ugovor o građenju. Jedinstveni ugovori i ugovori ključ u ruke, ugovori o koncesijama, BOT modeli, ugovori o projektiranju i građenju. Ugovori za konzultantske usluge. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Aktivnost u nastavi 0,17 
Seminarski rad 1,0 
Pismeni ispit 1,0*
Usmeni ispit 0,33* 
Kontinuirana provjera znanja 1,33 
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, auditorne vježbe, izrada programa, kolokvij prema tablici:
AKTIVNOST AKTIVNOST STUDENTA BODOVI RASPON % ocjene
Prisustvo na nastavi (vježbe i predavanja)
 • 91% i više
 • 70% - 90%
 • Manje od 70%
 • 5
 • 2
 • 0
0-5 4%
Aktivnost studenta na nastavi (vježbe i predavanja)
 • Učestalo sudjelovanje, diskusija
 • Povremeno sudjelovanje, pitanja
 • Ne sudjeluje aktivno u nastavi
 • 5
 • 2
 • 0
0-5 4%
Programski zadatak 1
 • Predan na vrijeme, točan
 • Predan na vrijeme, uočene manje pogreške
 • Predan na vrijeme, uočene veće pogreške
 • Program nije predan
 • 10
 • 8
 • 5
 • 0
0-10 8%
Programski zadatak 2
 • Predan na vrijeme, točan
 • Predan na vrijeme, uočene manje pogreške
 • Predan na vrijeme, uočene veće pogreške
 • Program nije predan
 • 10
 • 8
 • 5
 • 0
0-10 8%
Kolokviji
 • Kolokvij 1
 • Kolokvij 2
 • 0-50
 • 0-50
0-100 77%
UKUPNO 0-130 0-100%
 
b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno i usmeno prema skali:
% Broj bodova Ocjena
0-30 0-40 Izgubljeno pravo na potpis
31-59 41-76 Nedovoljan (1)
60-69 77-89 Dovoljan (2)
70-79 90-102 Dobar (3)
80-89 103-115 Vrlo dobar (4)
90-100 116-130 Izvrstan (5)

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o obveznim odnosima

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Vukmir, B.: Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera, RRIF, Zagreb, 2009.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zakon o gradnji  dostupno u Narodnim novinama  30 
Zakon o javnoj nabavi  dostupno u Narodnim novinama   30 
Zakon o obveznim odnosima  dostupno u Narodnim novinama   30 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.