Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Primjena geosintetika


PRIMJENA GEOSINTETIKA Oznaka: 2.05–409
Nositelj izv.prof.dr.sc. MINAŽEK KRUNOSLAV, dipl.ing.građ.
Asistenti Dr.sc. KALUĐER JELENA, mag.ing.aedif. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – P
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Detaljnije upoznavanje sa zahtjevima, analizom i uvjetima izvedbe geotehničkih i hidrotehničkih zahvata sa geosinteticima; razmatranje uloge i principa interakcije geosintetika i tla, u ojačanju tla i njegovoj stabilizaciji 

 

Uvjeti za upis predmeta

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Poznavati i razlikovati osnovne vrste geosintetika, njihove primjene i ispitivanja fizikalnih i mehaničkih svojstava; analizirati konstrukcije od armiranog tla i stabilizaciju nosivih slojeva u prometnicama, rješavati problem filtracije i drenaže primjenom geosintetika, definirati uloge i načine djelovanja geosintetika u odlagalištima otpada, poznavati metode dimenzioniranja nosivosti armiranog tla u prometnicama, poznavati primjenu geosinetika u izvedbi kanala, zaštiti pokosa od erozije te izgradnji nasipa, brana i laguna 

 

Sadržaj predmeta
Vrste geosintetika, uloga geosintetika u današnjem graditeljstvu, povijest primjene i razvoja primjene geosintetika, proizvodnja geosintetika, osnovna fizikalna i mehanička svojstva geosintetika, ispitivanje svojstava geosintetika; primjena geosinteika u prometnicama: odvajanje, filtriranje, ojačanje; primjena geosintetika u geotehnici: ojačanje, nepropusnost, potporne konstrukcije, temelji, zaštita od erozije; primjena geosintetika u odlagalištima otpada; primjena geosintetika u hidrotehničkim zahvatima: nepropusnost, zaštita kanala, brane i nasipi; norme za ispitivanje svojstava, tehnologija izvedbe zahvata sa geosinteticima, QA/QC program. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisutnost predavanja i vježbi, predaja seminara 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi
Seminarski rad
Eksperimentalni rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Kontinuirana provjera znanja (1) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
seminarski rad, kolokviji, pismeni i usmeni ispit 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • M.Mulabdić, M.Bošnjaković: Pojmovnik geosintetika, Građevinski fakultet Sveučilišta JJS u Osijeku, 2010.,
  • M.Mulabdić: autorizirana predavanja - web

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Designing with Geosynthetics, 5th edition, R.M.Koerner, Prentice Hall, 2005
  • EBGEO 2010; Priopćenja sa domaćih i međunarodnih skupova – odabrana poglavlja

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
M.Mulabdić, M.Bošnjaković: Pojmovnik geosintetika, Građevinski fakultet Sveučilišta JJS u Osijeku, 2010.  10 20
M.Mulabdić: autorizirana predavanja  dostupno na web-u  20 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provođenje ankete među studentima o usvojenom gradivu, prolaznost na kolokvijima i ispitu