Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Proračun konstrukcija na djelovanje požara


SPREGNUTE KONSTRUKCIJE Oznaka: 2.05–217
Nositelj prof.dr.sc. DAMIR MARKULAK 
prof.dr.sc. DAMIR VAREVAC 
izv.prof.dr.sc JURKO ZOVKIĆ
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za uočavanje i analiziranje opasnosti od požara te načine modeliranja prirodnog požara kao djelovanja na konstrukcije. Stjecanje znanja i vještina za provedbu jednostavnijih proračuna otpornosti zaštićenih i nezaštićenih konstrukcijskih elemenata od betona, čelika i drva na proračunsko požarno djelovanje.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Analizirati temeljne karakteristike za određivanje požarnog opterećenja i modeliranje prirodnog požara
  • Konstruirati parametarsku krivulju temperatura plina – vrijeme za požarni odjeljak
  • Provjeriti otpornost jednostavnih čeličnih konstrukcijskih elemenata na djelovanje požara
  • Provjeriti otpornost jednostavnih betonskih konstrukcijskih elemenata na djelovanje požara
  • Provjeriti otpornost jednostavnih drvenih konstrukcijskih elemenata na djelovanje požara

 

Sadržaj predmeta
Požar kao djelovanje na konstrukcije. Regulativa iz područja zaštite od požara. Pojmovi i karakteristike požara u zatvorenim prostorima. Modeli prirodnog požara. Požarni scenariji i proračunski požar. Opća pravila prijenosa topline u konstrukcijskim elementima. Koncept proračuna konstrukcija na požar. Metode proračuna konstrukcija na požar – jednostavni i napredni proračunski modeli. Provjera otpornosti čeličnih, betonskih i drvenih konstrukcija na požar. Metode zaštite od požara.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada seminarskog rada. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0
Seminarski rad 2,0 
Pismeni ispit 1,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

AKTIVNOST STUDENTA *

 

ECTS

ISHOD UČENJA **

NASTAVNA METODA

 

METODA PROCJENE

BODOVI

min

max

Pohađanje nastave

 

2,0

1,2,3,4,5

Predavanja i vježbe

Evidencija nazočnosti

0

0

 

Izrada seminarskog rada

2,0

1,2,3,4,5

Seminarski rad uz mentoriranje i rad u timovima

Pregledavanje i ocjenjivanje seminarskog rada

0

65

Pisanje pismenog ispita

 

1,0

1,2,3,4,5

Pismeni ispit

Ocjenjivanje pismenog ispita

0

35

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Peroš, I. Boko: Sigurnost konstrukcija u požaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, 2014.
  • B. Androić, D. Dujmović, I. Džeba: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb, 2009.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • M. Franssen, P. Vila Real: Fire Design od Steel Struictures, ECCS Eurocode Design Manuals, 2010.
  • Wickstrom: Temperature calculations in Fire Safety Engineering, Springer, 2016
  • Skupina Eurokod normi koja obrađuje požarno djelovanje (HRN EN 1991-1-2, HRN EN 1992-1-2, HRN EN 1993-1-2, HRN EN 1994-1-2 i HRN EN 1995-1-2)

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
B. Peroš, I. Boko: Sigurnost konstrukcija u požaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, 2014. 10  
B. Androić, D. Dujmović, I. Džeba: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb, 2009. 5  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rad studenata prati se kroz redovitost pohađanja predavanja, aktivnost na predavanjima i vježbama te zalaganje tijekom izrade seminarskog rada.