Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Regulacija vodotoka


REGULACIJA VODOTOKA Oznaka: 2.05–307
Nositelj prof.dr.sc. LIDIJA TADIĆ 
Asistenti JOSIP JANJIĆ mag.ing.aedif. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati se s morfologijom riječnog toka, svrhom i djrlovanjem regulacijskih građevina i zahvata 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  • odrediti svrhu i potrebu regulacijskih radova
  • objasniti morfološke procese vodotoka, njihov nastanak i uzrok
  • analizirati različite karakteristike korita
  • definirati regulacijsku liniju i predložiti regulacijske građevine
  • dimenzionirati osnovne reg.građevine
 

 

Sadržaj predmeta
Vodotoci – postanak, osobine, vrste, Fargueovi zakoni; Svrha regulacije – problemi, zadaci, kompleksan pristup; Podloge za regulacije – gospodarske, kartografske, geodetske, hidrološke, hidrauličke; Tehničko prikazivanje vodotoka i regulacijskih zahvata – situacije, uzdužni i poprečni profili, detaljni nacrti; Riječni proces – riječna morfologija, vodni režim, nanos u vodotocima (vrste, kretanje, funkcija pronosa), stabilnost korita; Vidovi regulacije – reguliranje vodnog režima, reguliranje korita; Erozija i zaštita slivnih površina; Regulacije brdskih i ravničarskih vodotoka; Uloga akumulacija, retencija, uspornih pregrada, rasteretnih kanala, oteretnih bazena, kanaliziranja; Karakteristike korita – pokretno i nepokretno dno, za malu, srednju i veliku vodu; Vođenje linije trase regulacije; Građevinski materijali i konstruktivni elementi za regulacije; Regulacijske građevine – vrste osobine; Obrana od poplava – vidovi i mjere; Led u rijekama – zaštita od leda;Utjecaji na okoliš. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

 

Obveze studenata
Pohađanje terenskih vježbi je obvezno, kao i predaja seminarskog rada o provedenim mjerenjima

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,8 
Aktivnost u nastavi 0,2 
Seminarski rad
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt
Kontinuirana provjera znanja
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na vježbama, izrada programa, kolokvij

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- provodit će se na temelju cjelokupnog rada tijekom godine 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Svetličić, E.(1987): Otvoreni vodotoci –Regulacije , GF Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Jovanović, M. (2002): Regulacije reka, GF Beograd

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Svetličić, E.(1987): Otvoreni vodotoci –Regulacije , GF Zagreb  16  27

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje prolaznosti na kolokvijima, pismenim i usmenim ispitima. Analiza uspješnosti izrade samostalnih zadataka (programa i seminarskog rada). Praćenje pohađanja nastave i osatlih aktivnosti