Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Upravljanje kvalitetom


UPRAVLJANJE KVALITETOM Oznaka: 2.15–123
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ZLATA DOLAČEK-ALDUK
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – OTM
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za upravljanje kvalitetom u svima fazama građevinskog projekta. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Položen ispit iz predmeta Vjerojatnost i statistika. 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Analizirati ciklus upravljanja kvalitetom.
 • Interpretirati metode upravljanja kvalitetom u pojedinim fazama ciklusa građevinskog projekta.
 • Razviti plan upravljanja kvalitetom u projektu sukladno projektnim zahtjevima.
 • Primijeniti odgovarajuće statističke metode kod analize kvalitete.
 • Samostalno prikazati, povezati i analizirati tijek kontrole kvalitete u fazi izvođenja građevinskog projekta ograničene složenosti.

 

Sadržaj predmeta
Povijest kvalitete. Upravljanje kvalitetom u građevinskim projektima.
Norme i normizacija (nacionalna razina, europska razina, međunarodna razina).
Infrastruktura kvalitete. Zakonodavni i institucionalni okvir osiguranja kvalitete u građevinskim projektima.
Akreditacija ispitnih laboratorija. Ocjena sukladnosti građevnih proizvoda.
Sustav upravljanja kvalitetom.
Statističke metode kontrole kvalitete.
Troškovi kvalitete.
Odnos s dobavljačem. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje predavanja. Pohađanje vježbi. Izrada i predaja seminarskog rada. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 1,34 
Pismeni ispit 0,33 
Istraživanje 1,0 
Terenska nastava 0,33

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena seminarskog rada i postignut rezultat na pismenom ispitu.

Napomena:
Seminarski rad se sastoji od jednog zadatka i studenti ga izrađuju podijeljeni u grupe od 6 studenata. Rad se ocjenjuje prema 2 kriterija – izlaganje rada i priprema materijala za učenje.
Izlaganje rada ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

 • jasnoća izlaganja (kvaliteta izlaganja, razumljivost)
 • primjerenost zadatku
 • sažetost
 • pouđivanje intersa
 • uspostavljanje komunikacije sa studentima

Materijal za učenje ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

 • sažetost teme
 • preglednost
 • oprema seminara (slike, dijagrami, obrazloženja i tumačenja)
 • gramatika (korektnost).
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Crosby, P.: Kvaliteta je besplatna, Privredni vjesnik/Binoza press, Zagreb, 1996.
 • Kondić, Ž.: Statistička kontrola kvalitete, Veleučilište u Varaždinu, Varaždin, 2012.
 • HRN EN ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Beckford, J.: Quality, Routledge, London, 2002.
 • Jazbec, A.: Osnove statistike, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
 • Juran, J.; Godfrey, B.: Juran's Quality Handbook, 5th Edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
 • McCabe, S.: Quality Improvement Techniques in Construction, Addison Wesley Longman Limited, Harlow, Essex, 1998.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Kvaliteta je besplatna  1 72
Statistička kontrola kvalitete  1 72
HRN EN ISO 9001  1 72

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.