Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Zaštita i pročišćavanje voda


ZAŠTITA I PROČIŠĆAVANJE VODA Oznaka: 2.05–311
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl.ing.preh.teh. 
Asistenti/Suradnici doc.dr.sc. Marija Leko-Kos, mag.ing.aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Sadržaj predmeta
Temeljna ekološka načela. Životno stanište. Životna zajednica. Ekosustav. Životne oblast. Svojstva vode. Struktura vode. Fizikalna i kemijska svojstva. Kakvoća vode. Fizikalni, kemijski i biološki pokazatelji kakvoće vode. Promjene kakvoće vode. Izvori onečišćenja vode. Klontrola kakvoće upotrebljenih voda. Poičetno i naknadno razrjeđenje. Postupci samočišćenja vode. Poremećaji vodnih ekosustava. Matematičko modeliranje procesa promjene kakvoće vode u vodotocima. Upravljanje kakvoćom vode. Politički i sociološki pristup. Pravne mjere. Pleniranje i gospodarenje sustavom. Gospodarske i financijske mjere. Znanstveni pristup i tehnološke mjere. Institucionalne mjere. Izrada programa i planova zaštite voda. Čišćenje voda. Postupci prethodnog i prvog stupnja čišćenja – rešetanje, usitnjavanje, izvjednačavanje, taloženje, isplivavanje. Postupci drugog stupnja čišćenja: biološki postupci – aktivni mulj, prokapnici, biološke cjediljke, okretni biološki nosači, lagune i stabilizacijske bare, anaerobna digestija voda; fizikalno-emijksi postupci: zgrušavanje, pahuljičenje. Postupci trećeg stupnja čišćenja – fizikalni, kemijski i biološki postupci. Alternativni postupci čišćenja. Obrada mulja. Sheme uređaja za čišćenje otpadnih voda s osvrtom na dimenzioniranje i izvedbu. Mali sustavi za čišćenje otpadnih voda. Obnova vode. Mjerila za ponovnu uporabu vode. Zaštitne mjere i postupci. Ispuštanje otpadnih voda. Norme ispuštanja otpadnih voda – norme o kakvoći vode prijamnika, norme ispuštene vode. Ispuštanje u vodotoke, jezera i u mora. Konačno odlaganje mulja. 

 

Osnovna literatura
  • Tedeschi, S.: Zaštita voda – Zagreb, 1997.
  • Tedeschi, S.: Zaštita vodnih sustava i pročišćavanje otpadnih voda– Zagreb, 1983.

 

Dodatna literatura
  • Opće preporuke za planiranje projekata zaštite voda , Europska agencija za okoliš, Vodoprivredno-projektni biro, d.d. – Zagreb, 1999.
  • Metcalf and Eddy, INC: Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse, inter. ed, McGraw-Hill Book Company, NY, 1991.