Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Zidane konstrukcije I


ZIDANE KONSTRUKCIJE I Oznaka: 2.05–232
Nositelj Doc.dr.sc. Marijana Hadzima - Nyarko 
Asistenti dr.sc. Mario Jeleč, mag.ing.aedif. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – K
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 4,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente sa vrstama ziđa
 • osposobiti studente za proračun ziđa
 • osposobiti studente za proračun djelovanja
 • osposobiti studente predviđanje trajnosti i cijene koštanja

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • odabrati prikladni materijal za ziđe
 • prepoznati i proračunati djelovanja na ziđe
 • proračunati ziđe
 • odrediti požarnu otpornost ziđa
 • predvidjeti trajnost zidanih konstrukcija

 

Sadržaj predmeta
Zidni elementi kao arhitektonski element.Inovativni zidni elementi i mortovi. Predgotovljene zidane konstrukcije. Armiranje zidova. Prednapinjanje zidova. Plinobetonsko ziđe. Djelovanja kojima su izložene zidane konstrukcije - stalna, prolazna i izvanredna. Požarna otpornost. Trajnost zidanih konstrukcija. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • redovno pohađanje predavanja i vježbi
 • izrada semestralnog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Takač, S: “Zidane konstrukcije”, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek 2000. ISBN 953-96691-8-9
 • Untersuchungsbericht des Pruf-und Forschungsinstitut der Schweizerichen Ziegelindustrie Sursee, Biegeversuche an bewertem Backsteinmauerwerk, 1992 – 1995.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Z. Sorić, Zidane konstrukcije, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb, 1999.
 • Furler, Tragverhalten von Mauerwerkswanden unter Druk und Biegung, Institut fur Baustatik und Konstruktion, ETH Zurich, Bericht Nr. 100, Birkhauser Verlag Basel, 1981
 • Gugisberg R., Versuche zum Tragverhalten qerbelasteter Mauerwerkswande, Institut fur Baustatik und Konstruktion, ETH Zurich, Birkhauser Verlag Basel, 1990.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Takač, S: “Zidane konstrukcije”   
Untersuchungsbericht des Pruf-und Forschungsinstitut der Schweizerichen Ziegelindustrie Sursee, Biegeversuche an bewertem Backsteinmauerwerk   

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza kvalitete izrade i prezentiranja individualnih seminarskih radova, analiza rezultata anketiranja studenata, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata