Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija
Poljoprivredni otpad - izazovi i poslovne mogućnosti - Eco build

Br. 

Aktivnosti 

2017

2018

2019

2020

Kolovoz

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

WP M: Upravljanje projektom (upravljanje)

A.M.1.

Početna konferencija

A.M.2.

Praćenje/vođenje projekta

A.M.3. Koordinacija i komunikacija između partnerskih organizacija
A.M.4. Završna konferencija
A.M.5.

Putni troškovi i troškovi smještaja

A.M.6. Nabava, ugradnja i pokretanje opreme nabavljene u sklopu projekta

T1 Implementacija (provođenje):
Zajednički razvoj i provođenje aktivnosti koje se odnose na nove proizvode iz poljoprivrednog otpada
A.T.1.1. Zajedničko istraživanje pepela biomase kao mogućeg građevinskog materijala
A.T.1.2.

Izrada laboratorijskih uzoraka novog, eko-betona/morta i stabiliziranog tla

A.T.1.3.

Izrada novih nastavnih materijala za izborni predmet o pepelu biomase

A.T.1.4. Umrežavanje korisnika i posjednika biomase i pepela biomase

WP C: Komunikacija
A.C.1.

Početne aktivnosti

A.C.2. Publikacije

A.C.3.

Ciljani događaji

A.C.4.

Promotivni materijali

A.C.5. Javni događaj(i)

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

Fakultet tehničkih nauka, Sveučilište u Novom Sadu, Srbija