Koordinacija i komunikacija između partnerskih organizacija

Zajedničko istraživanje pepela biomase kao mogućeg građevinskog materijala