Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Ceste (STR-I)


CESTE Oznaka: S–301
Nositelj prof.dr.sc. SANJA DIMTER, dipl.ing.građ. 
Asistenti dr.sc. MARTINA ZAGVOZDA mag.ing.aedif. 
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 20 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s problematikom projektiranja i geometrije cesta, s problematikom građenja i odvodnje cesta, te s važećim propisima u cestogradnji. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Student će biti sposoban:

 • definirati i opisati elemente poprečnog presjeka ceste,
 • definirati i izračunati horizontalne elemente ceste,
 • definirati i izračunati vertikalne elemente ceste,
 • izraditi projekt ceste izvan naselja u jednostavnim uvjetima na razini idejnog projekta,
 • razlikovati način izgradnje ceste ovisno o terenu na kojem se gradi i raspoloživom materijalu (osnovna razina zbog usklađenosti s geotehničkim predmetima)

 

Sadržaj predmeta
Uvod, podjela i propisi o cestama. Poprečni presjek ceste: elementi poprečnog presjeka, prometni i slobodni profil. Tlocrtni elementi osi ceste: pravac, kružni luk, prijelaznica; elementi iskolčenja. Vertikalni elementi ceste:uzdužni nagibi, vertikalna zaobljenja; elementi iskolčenja. Prostorno vođenje linije. Odvodnja cesta: jarci, rigoli, propusti, drenaže. Materijali za građenje cesta. Donji ustroj: zemljani radovi i zidovi. Kolničke konstrukcije:podloge, zastori. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 1,5 
Pismeni ispit
Usmeni ispit 0,5
Kontinuirana provjera znanja (1)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pitanja na pismenom dijelu ispita su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja. Max broj bodova na pismenom ispitu iznosi 100. Usmenom ispitu moguće je pristupiti nakon položenog pismenog ispita.


KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:
Bodovi - ocjena
do 55 - nedovoljan
55-65 - dovoljan
65-75 - dobar
75-85 - vrlo dobar
85 i više - izvrstan

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Željko Korlaet, “UVOD U PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
 • Vesna Dragčević, Željko Korlaet, “OSNOVE PROJEKTIRANJA CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Božičević, I., Legac, I., Cestovne prometnice, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2001.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Željko Korlaet, “UVOD U PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.  24
Željko Korlaet, “UVOD U PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.  10 24

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • rezultata analize uspješnosti polaganja ispita (prolaznost na kolokvijima i ispitu)
 • rezultata analize pohađanja predavanja i vježbi
 • rezultata analize studentske ankete
 • rezultata analize uspješnosti provedbe terenske nastave