Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Građenje i održavanje cesta (STR-I)


GRAĐENJE I ODRŽAVANJE CESTA Oznaka: S–505
Nositelj izv.prof.dr.sc. IVANA BARIŠIĆ, dipl.ing.građ. 
Asistenti Matija Zvonarić, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s utjecajnim činiteljima na kolničku konstrukciju, postupcima dimenzioniranja kolničkih konstrukcija, svojstvima cestograđevnih materijala, načinima građenja i održavanja kolničkih konstrukcija. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će biti sposoban razumjeti ponašanje pojedinih dijelova kao i kolničke konstrukcije u cjelini, primijeniti metode projektiranja kolničke konstrukcije, analizirati i pravilno odabrati odgovarajući tip kolničke konstrukcije, prepoznati oštećenja na kolničkim konstrukcijama, predložiti mjere sanacije i rekonstrukcije kolničke konstrukcije, 

 

Sadržaj predmeta
Povijesni pregled izgradnje cesta s posebnim osvrtom na razvoj kolničkih konstrukcija. Sustavi suvremenih kolničkih konstrukcija. Utjecajni činitelji na kolničku konstrukciju (prometno opterećenje, klimatski činitelji, nosivost posteljice). Projektiranje kolničkih konstrukcija: empirijske i teorijske metode dimenzioniranja. Posteljica (od prirodnih i stabiliziranih materijala). Nosivi slojevi (nosivi sloj od mehanički zbijenih zrnatih kamenih materijala, cementom stabilizirani nosivi sloj, bitumenizirani nosivi sloj). Asfaltni kolnički zastor. Betonski kolnik. Ponašanje i oštećivanje kolničkih konstrukcija. Održavanje cesta. Obnova cesta sa asfaltnim zastorom i betonskih cesta 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi
Seminarski rad
Projekt
Kontinuirana provjera znanja (1) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a usmenom je moguće pristupiti isključivo nakon položenog pismenog dijela ispita. Ispitna pitanja su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja.  

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:
do 55: nedovoljan (1)
55-65: dovoljan (2)
65-75: dobar (3)
75-85: vrlo dobar (4)
85 i više: izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Babić, B., Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI Zagreb, 1997.
  • Babić, B., Horvat, Z., Građenje i održavanje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1984.
  • Sršen, M.: Održavanje cesta, Građevni godišnjak, HSGI, Zagreb, 2000.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Zagreb, IGH 2001.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Babić, B., Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI Zagreb, 1997.  20
Babić, B., Horvat, Z., Građenje i održavanje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1984.  20 
Sršen, M.: Održavanje cesta, Građevni godišnjak, HSGI, Zagreb, 2000.  20 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza rezultata anketiranja studenata, prolaznost na kolokvijima i ispitu

 

Predaja semestralnog programa

Datum objave: 16.01.2018.

Semestralni rad je potrebno predati (osobno) najkasnije do 22. veljače 2019. kako bi se ostvarilo pravo na potpis iz kolegija. Vrijeme predaje u terminu konzultacija.

Asistent:

Filip Ruška, mag.ing.aedif.

Opširnije