Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Građevinski materijali (STR-I)


GRAĐEVINSKI MATERIJALI Oznaka: S–205
Nositelj Doc.dr.sc. IVANA MILIČEVIĆ, dipl.ing.građ.
Asistenti

dr.sc. ROBERT BUŠIĆ, mag.ing.aedif

Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 40 + 5
ECTS 5,5 

 

Ciljevi predmeta
Pružiti strudentima osnovna znanja o građevinskim materijalima. Naučiti ih ovladati osnovnim vještinama rukovanja laboratorijskom opremom za ispitivanje građevinskih materijala. Specifične kompetencije razvijale bi se u okviru individualnih zadataka na laboratorijskim vježbama. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:

 • objasniti tehnologiju proizvodnje različitih građevinskih materijala
 • ispitati svojstva različitih građevinskih materijala
 • primijeniti rezultate ispitivanja građevinskih materijala
 • objasniti mehanizme degradacije građevinskih materijala
 • objasniti načine zaštite građevinskih materijala obzirom na mehanizme degradacije

 

Sadržaj predmeta
Materijali u građevinarstvu. Cement: proizvodnja portland-cementa, kemijski i mineralni sastav PC, hidratacija cementa, toplina hidratacije i čvrstoća, građevinska ispitivanja cementa, dodaci cementima, podjela cementa. Kamen, svojstva kamena, primjena i obrada. Agregat: podjela i odabir agregata, proizvodnja agregata za beton, uzimanje uzoraka agregata za ispitivanje, fizikalna I mehanička svojstva agregata, granulometrijski sastav, štetni sastojci i nepovoljni agregati, prijevoz i skladištenje agregata. Dodaci. Kvaliteta vode. Mortovi, žbuke. Svježi beton. Čvrstoća betona: testiranje čvrstoće betona, prionljivost betona i armature, dokazivanje MB, čvrstoća betona u konstrukciji. Sastav betona zadane obradljivosti i čvrstoće: statički kriteriji za projektiranu čvrstoću betona, iskazivanje sastava betona, osnovne zavisnosti pri projektiranju sastava betona, redoslijed projektiranja sastava betona, kategorije betona. Deformacije betona: plastično skupljanje i bubrenje, testiranje skupljanja, deformacije betona pod djelovanjem sila, modul elastičnosti, Poissonov koeficijent, dinamički modul elastičnosti, puzanje betona. Proizvodnja betona: uvod, doprema i uskladištenje sastojaka, doziranje i miješanje, vanjski transport, gradilišni transport i ugradba, zbijanje betona i završna obrada površine, revibriranje betona, njegovanje mladog betona, betoniranje u ekstremnim klimatskim uvjetima. Trajnost betona. Specijalni betoni. Posebne tehnologije betona: ubrzano dozrijevanje betona, prepakt beton, betoniranje pod vodom, vakuumirani beton.Kontrola, osiguranje i upravljanje kvalitetom. 

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • prisutnost na predavanjima (75%)
 • prisutnost na laboratorijskim vježbama (100%)
 • popunjeni i predani obrasci laboratorijskih vježbi
 • predan točan semestralni zadatak
 • prisutnost na auditornim vježbama (75%)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,0 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 1,0 
Eksperimentalni rad 1,0 
Pismeni ispit 1,0 
Usmeni ispit 1,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera znanja putem kolokvija:

 • 2 kolokvija = 100 bodova (50 bodova zadatci + 50 bodova teoretski dio)
 • teoretski dio na jednom kolokviju nosi maksimalno 25 bodova
 • zadatci na jednom kolokviju nose maksimalno 25 bodova
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na zadatcima na svakom od dva kolokvija
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na teoretskom dijelu na svakom od dva kolokvija

 

Način polaganja ispita:

 • kolokvijalno (položena oba kolokvij, teorija + zadatci)
 • pismeni i usmeni ispit

 

Sustav bodovanja: (1.kolokvij + 2.kolokvij) ili pismeni ispit
60 – 69 bodova = dovoljan (2)
70 – 79 bodova = dobar (3)
80 – 89 bodova = vrlo dobar (4)
90 – 100 bodova = izvrstan (5)

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Institut građevinarstva Hrvatske, Alcor, Zagreb, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
 • Ukrainczyk, V.: Beton: struktura, svojstva, tehnologija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
 • Bjegović D. i dr.: Auditome vježe, Praktikum, Građvinski fakultet Sveučlista u Zagrebu, 1994.
 • Beslać J.: Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ashby Michael F., Joneas David R:H.: Engineering Materials 1, Butterworth-Heinemann, Oxford-BostonJohannesburg-Melbourne-NewDelhi-Singapore, 1996.
 • Illston J.M., Construction Materials, their nature and behavior, E&FN SPaN Chapman &Hall, London Glasgow-New Y ork- Tokyo-Melburne-Madras, 1994.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Institut građevinarstva Hrvatske, Alcor, Zagreb, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 2001.  6 79
BUkrainczyk, V.: Beton: struktura, svojstva, tehnologija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.  10  79 
Bjegović D. i dr.: Auditome vježe, Praktikum, Građvinski fakultet Sveučlista u Zagrebu, 1994.  19  79 
Beslać J.: Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga, Zagreb, 1989.  79 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postavljeni ishodi učenja potvrditi će se kroz:

 • predane i prihvaćene obrasce laboratorijskih vježbi,
 • predan i prihvaćen seminarski/semestralni zadatak,
 • položen pismeni ispit ili oba kolokvija,
 • položen usmeni ispit.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 20.12.2021. GODINE

Datum objave: 23.12.2021.

JMBAG Teorija Zadatci Ocjena
0149233829 10/50 0/50 nedovoljan (1)
0149232377 14/50 27/50 nedovoljan (1)
0344002938 - - student nije pristupio ispitu
0149231091 29/50 25/50 nedovoljan (1)

 

Uvid u teoriju: javiti se profesorici putem mail-a.

Uvid u zadatke: javiti se asistentu putem mail-a.

 

Objavio: Robert Bušić

Datum objave: 23.12.2021. godine

Opširnije

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 24.09.2020. GODINE

Datum objave: 25.09.2020.

R.br. JMBAG Zadatci Teorija Ukupno Ocjena
1 0149221831 33 30 63 dovoljan (2)

 

Upis ocjene i uvid u ispit: ponedjeljak (28.09.2020.) u 08:30 h, kabinet II.38.

Objavio: Robert Bušić
Datum objave: 25.09.2020. godine

Opširnije

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 27.08.2020. GODINE

Datum objave: 27.08.2020.

R.br. JMBAG Zadatci Teorija Ukupno Ocjena
1 0036495932 - - - student nije pristupio ispitu
2 0149206922 15 0 15 nedovoljan (1)
3 0149221831 - - - student nije pristupio ispitu

 

Objavio: Robert Bušić
Datum objave: 27.08.2020. godine

Opširnije

REZULTATI KOLOKVIJA ODRŽANOG 17.06.2020. GODINE I KONAČNI PRIJEDLOZI OCJENA

Datum objave: 18.06.2020.

BITNA OBAVIJEST:

Studenti koji su položili ispit putem kolokvija i seminarskog rada trebaju prijaviti ispit na prvom ispitnom roku u 7. mjesecu, kako bi im mogla biti upisana konačna ocjena u indeks. Indeks je potrebno donijeti u terminu ispita.

 

STUDENT SEMINARSKI RAD KOLOKVIJ bodovi
ukupno
Prijedlog
ocjene
SEMESTRALNI
ZADATAK
TEORIJSKI
ZADATAK
R.br. JMBAG Bodovi Dodatni bodovi Bodovi Zadatci Teorija    
1 0149231317           0 ispit
2 0149231322 25 6 25     56 ispit
3 0149219004           0 ispit
4 0149231338           0 ispit
5 0149221046           0 ispit
6 0149231343           0 ispit
7 0036495932           0 ispit
8 0149231359           0 ispit
9 2405143007 25 4 25 6 25 85 vrlo dobar (4)
10 0149117609 25 2 25 6 14 72 dobar (3)
11 0149231364 25 0 25 6 10 66 dovoljan (2)
12 0111057251 25 10 25 12 25 97 izvrstan (5)
13 0149231385 25 4 25 7 25 86 vrlo dobar (4)
14 0122089002 25 8 25 6 10 74 dobar (3)
15 2442010154           0 ispit
16 0149231002 25 6 25 6 23 85 vrlo dobar (4)
17 0083216910           0 ispit
18 0283000546 25 10 25 6 22 88 vrlo dobar (4)
19 2402028795           0 ispit
20 0149231390 25 10 25 18 25 103 izvrstan (5)
21 0149218119           0 ispit
22 0307004928 25 6 25 6 23 85 vrlo dobar (4)
23 0149218374           0 ispit
24 0149231408 25 8 25 6 21 85 vrlo dobar (4)
25 0149231413 25 0 25 6 18 74 dobar (3)
26 0149221831 25 6 25 0 17 73 ispit

 

Objavili: Ivana Miličević, Robert Bušić

Opširnije