Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Organizacija građenja I (STR-R)


ORGANIZACIJA GRAĐENJA I Oznaka: S–403
Nositelj mr.sc. DRŽISLAV VIDAKOVIĆ, dipl.ing.građ., viši predavač
Asistenti dr.sc. MIHAELA DOMAZETOVIĆ, mag.ing.aedif.
BEGIĆ HANA, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 20 + 10
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Ostvarenje definiranih kompetencija (upoznavanje studenata s osnovama organizacije građenja, radom u pripremi građenja s naglaskom na određivanje troškova i vođenjem gradilišne dokumentacije i sigurnim načinom obavljanja radova.) od strane studenata koji pohađaju i polože predmet.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati pojam organizacije rada, organizacije poduzeća i osnovne postavke organizacijskih teorija.
 • Prepoznati utjecaje na produktivnost na gradilištu i načine njenog poboljšanja.
 • Poznavati sadržaj i namjenu projekata organizacije građenja.
 • Izraditi dokaznicu mjera, iskaz materijala, jediničnu analizu cijena (izračunati faktor za obračun indirektnih troškova, napraviti glavnu i pomoćnu analizu), troškovnik i shemu gradilišta.
 • Voditi dnevik građenja i građevinsku knjigu gradnje na gradilištu.
 • Poznavati vrste, sadržaj, namjenu i način izrade građevinskih normativa.
 • Prepoznati najveće opasnosti i osnovne mjere zaštite na radu kod izvođenja građevinskih radova.
 

 

Sadržaj predmeta
Čovjek u proizvodnom procesu. Utjecaj na učinkovitost i radnu sposobnost. Motivacija - struktura činitelja. Motivacija izvršitelja u građevinskoj proizvodnji. Studij rada i vremena. Studij rada kao posebna znanstvena disciplina. Ergometrija, područja proučavanja mogućnosti čovjeka. Fiziologija fenomena umor-odmor. Studij strukture radnog vremena. Gubici proizvodnog vremena. Režim radnog vremena. Normiranje vremena. Raščlanjivanje radnog procesa na operacije. Svrha normiranja. Uvjeti za primjenu normativa. Definicija norme vremena. Metode snimanja normativa. Primjena normativa u praksi. Uvjeti i ograničenja. Funkcioniranje proizvodne tvrtke. Neophodne radnje i poslovi koji omogućavaju proizvodnju. Priprema planiranja. Pristup gradilištu, prometnice, mjesni uvjeti. Opskrba gradilišta energijom, vodom, materijalima. Priprema proizvodnje. Neophodnost pripreme sa stajališta vremena i troškova. Projekat pripremnih radova na gradilištu. Pogani, skladišta, postava strojeva, privremene zgrade, zaštita gradilišta. Projekt opskrbe. Priključci na infrastrukturu. Socijalni sadržaji .Projekt pratećih sadržaja gradilišta. Zaštita Ijudi i gradilišta. Projekt zaštite na radu. Zakonska osnova zaštite. Projekt privremenih konstrukcija zaštite. Projekt zaštitnih mjera. Regulativna dokumentacija na gradilištu: Dokumentacija i evidencija koja se vodi na gradilištu. Evidencija materijala, strojeva, Ijudi. Evidencija financijskog poslovanja. Dnevnik gradnje. Knjiga gradnje. Knjige kontrolnih službi. Cijene radova. Normiranje neposrednih materijala i rada. Opisi i dokaznice mjera. Jedinične analize utrošaka i cijena. Analize utrošaka i cijena pomoćnih materijala. Analiza stalnih troškova gradilišta. Formiranje jediničnih cijena radova i troškovnika. Proizvodna i prodajna cijena. Izmjena cijena materijala i energije tijekom gradnje. Korištenje računara u formiranju i praćenju troškova i cijena. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave (minim. 70%) i predaja programa za potpis, a za polaganje ispita prema oglašenim uvjetima (kolokviranje ili pismeni ispit + usmeni ispit).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kroz pohađanje i pristup na nastavi, kroz dva kolokvija (moguće i, ako student želi i sposoban je, kroz seminar) i kroz ispit (usmeni obvezan). 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Klepac, J.: Organizacija građenja, Građevinski fakultet, Zagreb, 1984.
 • Lončarić, R.: Organizacija izvedbe građevinskih projekata, Zagreb, 1995.
 • Marušić, J.: Organizacija građevinskih radova, Zagreb, 1994.
 • Izetbegović,J.; Žerjav, V.: Organizacija građevinske proizvodnje, Zagreb 2009.
 • Vidaković, D.: Nastavni materijali na web stranicama uz predmet

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Bučar, G.: Normiranje i cijene radova, Rijeka, 2003.
 • Bučar, G.: Priručnik za građevinske poduzetnike i normativi u garditeljstvu, Rijeka, 2000.
 • Trbojević, B.: Organizacija građevinskih radova, Beograd 1992.
 • Građevinski normativi I – III, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Organizacija građenja     
Organizacija izvedbe građevinskih projekata     
Organizacija građevinskih radova     
Organizacija građevinske proizvodnje    
Nastavni materijali na web stranicama  neograničeno   

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.