Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Organizacija građenja II (STR-R)


ORGANIZACIJA GRAĐENJA II Oznaka: S–501
Nositelj mr.sc. DRŽISLAV VIDAKOVIĆ, dipl.ing.građ., viši predavač
Asistenti MIHAELA TENI, mag.ing.aedif. 
BEGIĆ HANA, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 20 + 10
ECTS 6,0 

 

Ciljevi predmeta
Ostvarenje definiranih kompetencija (upoznavanje procesa davanja ponude s vremenskim planiranjem realizacije projekata i ugovaranje poslova) od strane studenata koji pohađaju i polože predmet.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati proceduru dobivanja posla putem natječaja i sadržaj ugovora za izvođenje građevinskih radova.
 • Sastaviti listu aktivnosti za vremenske planove (napisati opis aktivnosti).
 • Poznavati stohastički način određivanja trajanja aktivnsti i determinističli izračunati njihovo trajanje.
 • Poznavati karakteristike glavnih metoda vremenskog planiranja građevinskih projekata i znati izraditi gantograme i mrežne dijagrame (napraviti anlizu strukture i analizu vremena).
 • Opisati smjerove i mogućnosti optimizacije planova i prepoznati međusobnu ovisnost utjecaja na ciljeve projekta.
 • Poznavati načine praćenja realizacije građevinskih projekata.
 • Prepoznati rizke kod realizacije građevinskih projekata.
 

 

Sadržaj predmeta
Pristup planiranju. Probabilisticki i deterministicki pristup. Neophodna dokumentacija i podaci za planiranje. Pojmovi i terminologija planiranja. Načela planiranja. Realnost, ujednačenost po vremenu, paralelizarm. Definiranje ogranicenja i ciljeva. Vrste planova i metode planiranja: Vrste planova, statički i dinamički, vremenski planovi. Planovi resursa. Planovi prema vrsti korisnika, Integralni i pojedinacni planovi. Podjela prema metodarna planiranja. Podjela metoda prema namjeni i nastanku. Numeričke, linijske i mrezne metode. Izbor metoda u ovisnosti o vrsti zadatka. Mrežno planiranje. Razvoj i novi kvalitet planiranja. Mogućnost primjene računala. Priprema podataka. Postupnost u izradi plana. Pravila konstruiranja mreže, izrada strukture, proračun. Analiza plana, rezerve, ujednačavanje resursa i optimalizacija. Praćenje relizacije i replaniranje. Planovi po resursima. Prostorna organizacija gradilišta. Načela pri projektiranju prostornog razmještaja sadržaja gradilišta. Način povezivanja sadržaja. Shema organizacije. Projekt upravljanja gradilištem: Obujam pratećih poslova koji će se obavljati na gradilištu. Uspostavljanje međusobnih veza, Načela povezivanja. Kretanje informacija, selekcija, evidentiranje. Ovlaštenja za donošenje odluka po razinama. Informativna sredstva za komunikaciju. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave (minim. 70%) i predaja programa za potpis, a za polaganje ispita prema oglašenim uvjetima (kolokviranje ili pismeni ispit + usmeni ispit). 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kroz pohađanje i pristup na nastavi, kroz dva kolokvija (moguće i, ako student želi i sposoban je, kroz seminar) i kroz ispit (usmeni obvezan). 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Radujković, M. i suradnici: Planiranje i kotrola projekata, Zagreb, 2012.
 • Klepac, J.: Organizacija građenja, Gradevinski fakultet, Zagreb, 1984.
 • Marušić, J.: Organizacija građevinskih radova, Zagreb, 1994.
 • Izetbegović, J.; Žerjav, V.: Organizacija građevinske proizvodnje, Zagreb 2009.
 • Vidaković, D.: Nastavni materijali na web stranicama uz predmet

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Lončarić, R.: Organizacija izvedbe građevinskih projekata, Zagreb, 1995.
 • Trbojević, B.: Organizacija gradevinskih radova, Beograd 1992.
 • Bučar, G.: Normiranje i cijene radova, Rijeka 2003.
 • Građevinski normativi I – III, Građevinska knjiga, Beograd 1988.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Planiranje i kontrola projekata     
Organizacija građenja    
Organizacija građevinskih radova     
Organizacija građevinske proizvodnje     
Nastavni materijali na web stranicama neograničeno  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.