Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Arhitektonska računalna grafika I (PSS-ARH)


ARHITEKTONSKA RAČUNALNA GRAFIKA I OZNAKA
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Brankica Malić, dipl.ing.geod.
Asistenti mr.sc. Vladimir Moser, dipl.ing.geod.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
 • Upoznavanje s elemenatima tehničkog crteža. Upoznavanje sa osnovnim dokumentima prostornog uređenja.
 • Upoznavanje s razinama projektne dokumentacije. Upoznavanje sa sadržajem projektne dokumentacije.
 • Upoznavanje s elementima opreme tehničkog crteža.
 • Upoznavanje s osvovnim elementima programskog paketa AutoCAD za crtanje u 2D.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Analizirati elemente tehničkog crteža.
 • Primijeniti stečena znanja u crtanju tehničkog crteža.
 • Grupirati elemente sličnih karakteristika u redoslijedu crtanja.
 • Koristiti osnovne elemente programskog paketa AutoCAD

 

Sadržaj predmeta
Zadatak tehničkog crtanja. Pribor. Formati papira. Slaganje nacrta. Mjerila tehničkog crteža.Dokumenti prostornog uređenja Projektna dokumentacija. Projekti niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.Situacioni nacrti. Idejni nacrti. Glavni nacrti. Palirski nacrti. Detaljni nacrti. Konstrukcijski nacrti. Tlocrti, presjeci i pročelja. Prostorni prikazi. Oprema crteža. Debljina i tipovi linija. Šrafiranje. Kotiranje nacrta. Zaglavlje i sastavnica. Kvaliteta tehničkog crteža. Grafičke oznake.Osnovni pojmovi i principi računalne grafike. Osnovni elementi programa AutoCAD - 2D. Crtanje osnovnih grafičkih elemenata. Modificiranje objekata. Umnožavanje objekata.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Nazočnost na predavanjima i vježbama. Samostalno rješavanje zadanih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,0
Kontinuirana provjera znanja 1,0 
VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Teorijski dio ispita polaže se pismeno. Praktični dio ispita se polaže na računalima.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Margareta Trconić: Tehničko crtanje s primjerima tehničkih crteža, Vinkovci, 2007.
 • Zvonimir Vrkljan: Oprema građevinskih nacrta, Zagreb, 1986.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008. 10  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnicom i pri anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.