Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Materijali u arhitekturi (PSS-ARH)


MATERIJALI U ARHITEKTURI OZNAKA
Nositelj prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša, dipl.ing.građ.
Asistenti dr.sc. ROBERT BUŠIĆ, mag.ing.aedif
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS  3,0

 

Ciljevi predmeta
Pružiti studentima osnovna znanja o materijalima u arhitekturi/graditeljstvu. Poučiti studente načinima ispitivanja/određivanja svojstava materijala kao i interpretaciji svojstava te primjeni materijala u konstrukciji na temelju njihovih svojstava. Pružiti studentima znanje o načinima zaštite materijala u građevini.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:

 • odrediti svojstva različitih građevnih materijala
 • usporediti svojstva različitih građevnih materijala
 • primijeniti rezultate ispitivanja građevnih materijala
 • odabrati tip građevnog materijala obzirom na njegovu namjenu u građevini
 • prepoznati načine zaštite građevnih materijala obzirom na mehanizme degradacije

 

Sadržaj predmeta
Uvodno predavanje: materijali u arhitekturi; općenito, primjena, svojstva. Fizikalna, fizikalno-mehanička i kemijska svojstva gradiva. Norme. Beton. Metali. Kamen. Drvo. Građevna keramika. Staklo. Polimerni materijali. Veziva. Boje i lakovi. Ljepila. Toplinske, hidro i zvučne izolacije. Trajnost materijala. Odživi materijali.

 

Vrste izvođenja nastave
 + predavanja
 + seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
+ terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • prisutnost na predavanjima (75%)
 • prisutnost na laboratorijskim vježbama (100%)
 • popunjeni i predani obrasci laboratorijskih vježbi
 • prisutnost na auditornim vježbama (75%)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Eksperimentalni rad 0,5
Pismeni ispit (0,5)
Usmeni ispit (0,5)
Kontinuirana provjera znanja 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera znanja putem kolokvija:

 • 2 kolokvija = 100 bodova (50 bodova zadatci + 50 bodova teoretski dio)
 • teoretski dio na jednom kolokviju nosi maksimalno 25 bodova
 • zadatci na jednom kolokviju nose maksimalno 25 bodova
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na zadatcima na svakom od dva kolokvija
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na teoretskom dijelu na svakom od dva kolokvija

 

Način polaganja ispita:

 • kolokvijalno (položena oba kolokvij, teorija + zadatci)
 • pismeni i usmeni ispit. Na usmeni ispit može se izaći samo uz uvjet položenog pismenog ispita.

 

Sustav bodovanja: (1.kolokvij + 2.kolokvij) ili pismeni ispit

 • 60 – 69 bodova = dovoljan (2)
 • 70 – 79 bodova = dobar (3)
 • 80 – 89 bodova = vrlo dobar (4)
 • 90 – 100 bodova = izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Beslać, J.; Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
 • Ukrainczyk, V.; Poznavanje gradiva, Alkor, Zagreb, 2001.
 • Netinger, I.; Vračević, M.; Bačkalić, Z.; Opeka – od sirovine do gotovog proizvoda, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2014.
 • Netinger, I.; Miličević, I.; Zbirka zadataka iz Gradiva – interna skripta, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2014.
 • Mikoč, M.; Gradiva, Građevinski fakultet Osijek, 2008

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ashby, Michael F.; Joneas David R, H.; Enginering Materials 1, Butterworth-Heinemann, Oxford- BostonJohannesburg-Melbourne- New Delhi-Singapore, 1996.
 • Lyons, A.; Materials for Architects and Builders, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002
 • Ballard Bell, V.; Materials for Architectural Design, London: Laurence King Publishing, 2006

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Beslać, J.; Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga, Zagreb, 1989.  
Ukrainczyk, V.; Poznavanje gradiva, Alkor, Zagreb, 2001. 5  
Netinger, I.; Vračević, M.; Bačkalić, Z.; Opeka – od sirovine do gotovog proizvoda, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2014. 10  
Netinger, I.; Miličević, I.; Zbirka zadataka iz Gradiva – interna skripta, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2014. 10  
Mikoč, M.; Gradiva, Građevinski fakultet Osijek, 2008. 14  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postavljeni ishodi učenja potvrditi će se kroz:

 • predane i prihvaćene obrasce laboratorijskih vježbi,
 • položen pismeni ispit ili oba kolokvija
 • položen usmeni ispit.

 

Rezultati ispita održanog 21.07.2020.

Datum objave: 23.07.2020.

Rb.

JMBAG

Teorija

Zadaci

Ukupno

1.

0149226955

43

31

74 – dobar (3)

2.

0149227060

0

2

2 – nedovoljan (1)

3.

0149230507

12

23

35 – nedovoljan (1)

4.

0083218733

9

20

29 – nedovoljan (1)

5.

0149230549

37

50

87 - vrlo dobar (4)

6.

0149230580

33

46

79 - dobar (3)

7.

0149230671

45

31

76 - dobar (3)

8.

0054044053

7

13

20 – nedovoljan (1)

Za uvid u praktični dio ispita molim da se obratite kolegi Crnojevcu na email jcrnojevac@gmail.com a za uvid u teoretski dio ispita meni na email nivanka@gfos.hr. Ocjene će biti unesene u STUDOMAT sljedeći tjedan a za upis ocjena u indeks možemo dogovoriti termin putem emaila.

 

Objavila:

Prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša, dipl.ing.građ.

 

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

Rezultati 2.kolokvij i ukupni uspjeh MUA

Datum objave: 10.06.2019.

Rezultate 2.kolokvija i ukupnog uspjeha iz kolegija Materijali u arhitekturi možete pogledati ovdje. Zadatci se mogu pogledati kod asistenta Krunoslava Ćosića u ponedjeljak, 10.06.2019. u 12:00h, kabinet II.39. Teoretski dio kolokvija se može pogledati kod izv.prof.dr.sc. Ivanke Netinger Grubeša u srijedu, 12.06.2019., 9-10h, kabinet II.16.

Studenti koji su ostvarili pravo na ocjenu trebaju prijaviti ispit na prvom ispitnom roku (12.06.2019.) te doći na upis ocjene u terminu usmenog dijela ispita kod izv.prof.dr.sc. Ivanke Netinger Grubeša koji će biti objavljen na web stranici predmeta. 

Studenti koji su ostvarili pravo na potpis trebaju ostaviti indekse kod izv.prof.dr.sc. Ivanke Netinger Grubeša, također u terminu usmenog dijela ispita.

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

Rezultati 1.kolokvij

Datum objave: 06.05.2019.

Rezultate 1.kolokvija iz kolegija Materijali u arhitekturi možete pogledati ovdje. Teoretski dio kolokvija se može pogledati kod izv.prof.dr.sc. Ivanke Netinger-Grubeša, kabinet II.16, 13.05.2019. od 9-11h, dok se zadatci mogu pogledati kod asistenta Krunoslava Ćosića, kabinet II.39, 07.05.2019. od 13-14h. Studenti sa oznakom * se trebaju obavezno javiti.

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

Rezultati 2. kolokvija

Datum objave: 11.06.2018.

rezultati kolokvija i prijedlog ocjene

copy-of-evidencija-materijali-u-arhitekturi-11-06.xlsx

 

Uvid u kolokvij može se ostvariti u utorak, 12.06., od 8 do 10h. Molim sve studente koji su položili ispit putem kolokvija da prijave ispit na prvom ispitnom roku. Na dan održavanja pismenog ispita molim sve studente ove generacije da ostave indeks u kutiji pred kabinetom II.16. Onima koji su položili ispit putem kolokvija ću upisati ocjenu u indeks a onima koji nisu dati potpis.

Objavila:

izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša

Opširnije

Vježbe, 24.05.2017.

Datum objave: 23.05.2017.

U srijedu, 24.05.2017. neće se održati vježbe iz predmeta "Materijali u arhitekturi".

Objavio: Krunoslav Ćosić

Opširnije

1. kolokvij ARH

Datum objave: 07.04.2017.

1.kolokvij iz kolegija "Materijali u arhitekturi" će se održati u srijedu, 12.04.2017. u 12h u predavaonici III.45 za A i B grupu zajedno.

Objavio: Krunoslav Ćosić

Opširnije