Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Opskrba vodom i odvodnja I (PSS-GRAD)


Oznaka: 2.05–303  
Nositelj Izv.prof.dr.sc. MARIJA ŠPERAC
Asistent dr.sc. ŽELJKO ŠRENG, mag.ing.aedif.
Demonstrator  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje teorijskih znanja o gospodarenju sustavima opskrbe vodom i odvodnje
Stjecanje praktičnih znanja iz oblikovanja i hidrauličkog dimenzioniranja pojedinih dijelova vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava

 

Uvjeti za upis predmeta
Položeni ispiti iz predmeta Hidrologija1 i Hidromehanika

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenog kolegija student će moći
  • Definirati mjerodavne parametre i hidraulički dimenzionirati vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
  • Dimenzionirati vodospremu
  • Predvidjeti mogućnosti primjene alternativnih rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 

Sadržaj predmeta
Opskrba vodom kao grana vodoprivrede. Općenito o vodoopskrbi. Potrošnja vode. Temeljni zahtjevi kakvoće vode za piće i tehnološke potrebe. Izbor izvorišta vode. Zaštita izvorišta vode za piće. Vodoopskrbni sustavi. Zahvati vode: podzemne i površinske. Pregled i izbor postupaka čišćenja vode za piće. Crpne stanice – uloga, proračun snage i izbor crpnih agregata. Stanice za smanjenje tlaka. Hidraulički proračun vodovodne mreže. Prikazivanje vodovodnog sustava u projektima. Materijali za izvedbu vodovodne mreže, primjena i izvor. Izvođenje, puštanje u pogon i održavanje objekata vodovoda. Vodospreme -uloga, dimenzioniranje i oprema. Vodovodne instalacije u zgradama.Matematički modeli vodovodnih sustava. Mjerenja, regulacija i upravljanje vodovodnim sustavima. Odvodnja i kanalizacija naselja kao vodoprivredna grana. Općenito o odvodnji otpadnih voda. Vrste otpadnih voda, osnovne karakteristike i njihov utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Sustavi odvodnje, osnovne sheme kanalizacijskih sustava. Mjerodavne količine otpadnih voda. Osnove dimenzioniranja kanala. Ograničenje parametara kanalizacijskog sustava. Vrste kanalizacijskih kolektora, meterijali, tipovi, oblici i osnovne karakteristike. Građevine u kanalizacijskoj mreži. Kanalizacijske crpne stanice. Kišna rasterećenja. Retencijski bazeni. Osnovni postupci čišćenja otpadnih voda. Ispuštanje otpadne vode, osnovni principi i uvjeti ispuštanja. Kućna kanalizacija. Građenje i održavanje građevina sustava vodoopskrbe i odvodnje. Matematički modeli kanalizacije, uređaja za čišćenje i procesa u prirodnim prijamnicima otpadnih voda. Mjerenja, regulacija i upravljanje sustavima

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanja na minimalno 70% predavanja i vježbi

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi 1
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja 1
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, kolokvij

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno/usmeno/javno/u skupini

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Gulić,I.: Opskrba vodom , Hrvatski savez građevinskih inženjera Zagreb, 2000.
  • Margeta, J.: Kanalizacija naselja –Građevinsko arhitektonski fakultet Split, 1998

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • J.Margeta: Vodopskrba naselja, planiranje, projektiranje, upravljanje, obrada vode, Građevinsko argitektonski fakultet Split, 2010.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Gulić,I.: Opskrba vodom , Hrvatski savez građevinskih inženjera Zagreb, 2000. 4 75
Radić, J; Mandić, A.; Puž, G: Konstruiranje mostova, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2005. 15 75

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rezultati kolokvija, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata