Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Tehnologija betona (PSS-GRAD)


TEHNOLOGIJA BETONA (NE IZVODI SE) Oznaka: 2.15–100

Nositelj

Asistent

Doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ. 

ROBERT BUŠIĆ, mag.ing.aedif

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 45 + 0
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Pružiti strudentima osnovna znanja o betonu. Naučiti ih ovladati osnovnim vještinama rukovanja laboratorijskom opremom za ispitivanje betona u svježem i očvrslom stanju. Poučiti studente načinima određivanja svojstava svježeg i očvrslog betona kao i interpretaciji svojstava te kontroli kvalitete. Specifične kompetencije razvijale bi se u okviru individualnih zadataka na laboratorijskim vježbama.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
 • definirati pojam betona
 • ispitati svojstva komponenata betona
 • projektirati sastav betona
 • ispitati beton u svježem i očvrlom stanju
 • definirati pojam kontrole kvalitete betona
 • objasniti mehanizme degradacije betona i (armirano)betonskih građevina
 • prepoznati načine zaštite betona obzirom na mehanizme degradacije

 

Sadržaj predmeta
Povijest betona. Komponente betona (agregat, cement, aditivi, voda za pripremu betona) i ispitivanje njihovih svojstava sukladno normama. Beton. Projektiranje sastav betonske mješavine. Svježi beton. Beton u fazi očvršćivanja. Utjecaj vlage i temperature na beton. Očvrsnuli beton. Ispitivanje betona. Dokazivanje kakvoće ugrađenog betona. Dodaci (aditivi) betonu. Tehnologija proizvodnje betona. Betoni posebne namjene. Mehanički, kemijski, biološki i elektrokemijski utjecaji na beton.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
prisutnost na predavanjima (75%)
prisutnost na laboratorijskim vježbama (100%)
popunjeni i predani obrasci laboratorijskih vježbi
predan točan semestralni zadatak
prisutnost na auditornim vježbama (75%)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Aktivnost u nastavi 0,5
Seminarski rad 0,5
Eksperimentalni rad 0,5
Pismeni ispit 2,0
Usmeni ispit 2,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Provjera znanja putem kolokvija:
 • 2 kolokvija = 100 bodova (50 bodova zadatci + 50 bodova teoretski dio)
 • teoretski dio na jednom kolokviju nosi maksimalno 25 bodova
 • zadatci na jednom kolokviju nose maksimalno 25 bodova
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na zadatcima na svakom od dva kolokvija
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na teoretskom dijelu na svakom od dva kolokvija

Način polaganja ispita:
 • kolokvijalno (položena oba kolokvij, teorija + zadatci)
 • pismeni i usmeni ispit

Sustav bodovanja: (1.kolokvij + 2.kolokvij) ili pismeni ispit
 • 60 – 69 bodova = dovoljan (2)
 • 70 – 79 bodova = dobar (3)
 • 80 – 89 bodova = vrlo dobar (4)
 • 90 – 100 bodova = izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Bjegović, D., Štirmer, N., Teorija i tehnologija betona, Sveučilište u Zagrebu, 2015.
 • Krstulović, P.; Svojstva i tehnologija betona, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2000.
 • Ukrainczyk, V.; Poznavanje gradiva, Alkor, Zagreb, 2001.
 • Ukrainczyk, V.; Bjegović D.; Mikulić D.; Rak, Z.; Poznavanje gradiva, auditorne vježbe, praktikum, aktivna nastava, Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ukrainczyk, V.; Beton, Alkor, Zagreb, 1994.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Krstulović, P.; Svojstva i tehnologija betona, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2000. 9  
Ukrainczyk, V.; Poznavanje gradiva, Alkor, Zagreb, 2001 6  
Ukrainczyk, V.; Bjegović D.; Mikulić D.; Rak, Z.; Poznavanje gradiva, auditorne vježbe, praktikum, aktivna nastava, Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994. 11  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postavljeni ishodi učenja potvrditi će se kroz:
 • predane i prihvaćene obrasce laboratorijskih vježbi,
 • predan i prihvaćen seminarski/semestralni zadatak,
 • položen pismeni ispit ili oba kolokvija,
 • položen usmeni ispit.