Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij

Metalne konstrukcije (RAZ)


METALNE KONSTRUKCIJE
Nositelj Doc.dr.sc. IVAN RADIĆ, dipl.ing.građ. 
Asistenti doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif. 
Studijski program Razlikovna godina
Status predmeta Obvezni
Semestar II
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 5
ECTS 3,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s dijelom gradiva iz Metalnih konstrukcija koji nisu slušali na stručnom studiju
 • ponoviti nastavno gradiva već usvojeno na prethodnom studiju
 • upoznati studente s proračunom čeličnih presjeka i elemenata izloženih ekscentričnom tlaku, ekscentričnom vlaku te dvoosnom savijanju s i bez prisutnosti uzdužne (tlačne ili vlačne) sile.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • razumjeti razlike u osnovnim pojmovima vezanim za stabilnost čeličnih presjeka i elemenata: izbočivanje, fleksijsko izvijanje, bočno-torzijsko izvijanje
 • razvrstati poprečne presjeke s obzirom na njihovu klasu
 • proračunati čelične presjeke i elemente izložene uzdužnoj sili, poprečnoj sili, momentu savijanja ili kombinaciji navedenih djelovanja
 • proračunati jednostavnije spojeve u čeličnim konstrukcijama
 

 

Sadržaj predmeta
Koncept sigurnosti metalnih konstrukcija prema nizu normi HRN EN 1993 - metoda graničnih stanja u proračunu čeličnih konstrukcija. Klasifikacija poprečnih presjeka. Problemi stabilnosti čeličnih štapnih elemenata: izbočivanje hrpta, fleksijsko izvijanje, bočno-torzijsko izvijanje. Proračun složeno opterećenih elemenata čeličnih okvira – ekscentrični tlak, ekscentrični vlak, dvoosno savijanje s uzdužnom tlačnom i vlačnom silom. Proračun čeličnih konstrukcija iz aspekta graničnog stanja uporabljivosti. Priključci u čeličnim okvirnim konstrukcijama – podjele obzirom na krutost i čvrstoću, koncept djelomično nepopustljivih priključaka; zavarene i vijčane izvedbe priključaka. Ostali metali u građevinarstvu. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanje i vježbi, izrada semestralnog rada. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

 • pismeni ispit: pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela – teorijskog dijela s 6 pitanja i praktičnog dijela s 1 zadatkom. Praktični dio ispita piše se 120 minuta, tijekom kojih student smije koristiti svu raspoloživu (tiskanu) literaturu. Nakon praktičnog dijela piše se teorijski dio ispita, u trajanju 70 minuta, tijekom kojega nije dozvoljeno korištenje literature. Ispit se boduje s ukupno 100 bodova, a za ocjenu dovoljan student mora imati najmanje 30 bodova iz pojedinog dijela ispita.
 • pismeni ispit je eliminacijski (bez položenog pismenog ispita nije moguće pristupiti usmenom dijelu ispita).

Sustav bodovanja:

 • 60-70 bodova: dovoljan (2)
 • 71-80 bodova: dobar (3)
 • 81-90 bodova: vrlo dobar (4)
 • 91-100 bodova: izvrstan (5)
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, GF Osijek, 2008.
 • Markulak, D.: Čelične konstrukcije, dio I, Interna skripta, GF Osijek, Osijek 2004.
 • Markulak, D.: Čelične konstrukcije, dio II, Interna skripta, GF Osijek, Osijek 2004.
 • B. Androić, D. Dujmović, I. Džeba: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb 2009.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • EN1993-1-1 - Design of steel structures, General rules and rules for buildings

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, GF Osijek, 2008.  20 50 
Markulak, D.: Čelične konstrukcije, dio I, Interna skripta, GF Osijek, Osijek 2004.  19  50 
Markulak, D.: Čelične konstrukcije, dio II, Interna skripta, GF Osijek, Osijek 2004.  20  50
B. Androić, D. Dujmović, I. Džeba: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb 2009.  50 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija prisustva na predavanjima i vježbama, ocjena seminarskog rada, ocjena pismenog i usmenog ispita