Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij

Nosive konstrukcije I (RAZ)


NOSIVE KONSTRUKCIJE I
Nositelj Doc.dr.sc. IVAN KRAUS 
Asistenti/Suradnici  
Studijski program Razlikovna godina
Status predmeta Razlika
Semestar II
Način izvođenja nastave: P + V + S = 3 + 2 + 0
ECTS 6,0 

 

Oblici izvođenja nastave
Predavanja Auditorne vježbe Eksperimentalne vježbe Seminarski rad
DA  DA  NE  NE 

 

Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi konstrukterskog inženjerstva. Faze projektiranja i proračuna. Normativni dokumenti za projektiranje i izvedbu betonskih konstrukcija. Temeljni i posebni zahtjevi na betonske konstrukcije. Zahtjev sigurnosti i njegovo ostvarivanje. Temeljne varijable. Načelo dvije vrijednosti temeljnih varijabli. Zahtjev trajnosti.
Granična stanja.Koncept metode graničnih stanja.Faze analize koje prethode dimenzioniranju.Proračunska načela i specifičnosti armiranobetoskih konstrukcija.Računske rezne sile.Računska nosivost presjeka.
Armiranobetonski elementi u uvjetima opterećenja.Mehanizmi otkazivanja nosivosti. Moguća naprezanja i relativne deformacije.
Jednostruko armiran pravokutni presjek.Dvostruko armiran pravokutni presjek opterećen savijanjem.T presjek opterećen savijanjem.Trokutasti i trapezni presjeci. Minimalna armatura.
Centrički tlak kratkih i vitkih stupova. Lokalno tlačno naprezanje. Centrički vlak.
Posmična naprezanja u naponskom stanju I i II. Grede promijenjive visine. Proračunski modeli. Analogija rešetke po Moerschu. Poboljšana metoda rešetke. Postupak dimenzioniranja. Konstruktivna pravila.
Zaštita armature od korozije. Pripremni radovi. Postupci ojačanja. Popravak običnim betonom. Popravak mlaznim betonom. Popravci mortovima. Postupci injektiranja. Postupci sanacije stupova, greda, ploča, zidova.
Uzroci propadanja konstrukcija. Trajnost konstrukcija. Pregled konstrukcija. Istraživanje postojećeg stanja konstrukcija.

 

Kompetencije
Upoznati pravila projektiranja, proračuna, dimenzioniranja i konstruktivnog oblikovanja a-b konstrukcija za sve oblike djelovanja i faze proračuna. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • I. Tomičić, Betonske konstrukcije, DHGK, Zagreb, 1996.

 

Dodatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • I. Tomičić, Betonske konstrukcije, Odabrana poglavlja, I.Tomičić, Zagreb, 1996.

 

Način polaganja ispitaUsmeni: DAPismeni: DASeminarski rad: NE
Uvjet za polaganje ispita / potrebna predznanja:
Betonske konstrukcije I 

 

Način praćenja kvalitete izvedbe predmeta
Dva kolokvija tijekom nastavnog semestra