Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Aerodromi


AERODROMI Oznaka: 2.05–419
Nositelj doc.dr.sc. IRENA IŠTOKA OTKOVIĆ 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – P
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Analiza i projektiranje građevinskih elemenata aerodroma. Projektiranje kolničke konstrukcije aerodroma. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Sposobnost projektiranja osnovnih elemenata manevarskih površina aerodroma. Projektiranje kolničke konstrukcije aerodroma. 

 

Sadržaj predmeta
Povijest letenja. Povijest aerodroma. Sustav zračnog prometa. Podjela zračnih luka, definicije aerodroma. Regulativa. Kategorije i kodne grupe aerodrome. Manevarske površine. Prometno opterećenje kolnika. Kolničke konstrukcije aerodroma. Klasifikacija zrakoplova i kolnika. Metode proračuna fleksibilnih kolnika. Metode proračuna krutih kolnika. Manevarske zone. Ruža vjetrova i orijentacija. Obilježavanje USS i drugih površina za kretanje zrakoplova. Rasvjeta. Objekti. Održavanje i obnova kolnika aerodroma. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Nazočnost na predavanjima i vježbama. Samostalna izrada programa. 

 

Praćenje rada studenta
Nazočnost na nastavi 0,25 
Aktivnost u nastavi 0,25
Kolokviji 1,2 ili pismeni ispit
Usmeni ispit ili seminarski rad 1,5 
Praktičan rad i kontinuirana provjera znanja 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada programa, seminrski rad, kolokvij prema tablici:

 

AKTIVNOST

AKTIVNOST STUDENTA

BODOVI

RASPON

% ocjene

Prisustvo na nastavi (vježbe i predavanja)

91% i više

70% - 90%

Manje od 70%

·       5

·       2

·       0

0-5

5%

Aktivnost studenta na nastavi (vježbe i predavanja)

Učestalo sudjelovanje, diskusija

Povremeno sudjelovanje, pitanja

Ne sudjeluje aktivno u nastavi

·       5

·       2

·       0

0-5

5%

Programski zadatak

Predan na vrijeme, točan

Predan na vrijeme, uočene manje pogreške

Predan na vrijeme, uočene veće pogreške

Program nije predan

·       20

·       12-19

·       8-12

·       0

0-20

20%

Kolokviji ili pismeni ispit

Kolokvij 1

Kolokvij 2

·       0-20

·       0-20

0-40

40%

Seminarski rad ili usmeni ispit

Napisan i javno obranjen seminarski rad ili Usmeni ispit

·       0-30

0-30

30%

UKUPNO

0-100

0-100%

 

Uvjet za izlazak na ispit je pozitivno ocjenjen programski zadatak (minimalno 11 bodova).

 

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno i usmeno prema skali:

%

Broj bodova

Ocjena

0-30

0-30

Izgubljeno pravo na potpis

31-50

31-50

Nedovoljan (1)

51-63

51-63

Dovoljan (2)

64-76

64-76

Dobar (3)

77-89

77-89

Vrlo dobar (4)

90-100

90-100

Izvrstan (5)

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 51%).

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Aerodromi I, Stanislav Pavlin, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006
  • Predavanja I.Ištoka Otković

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Planning and Design of Airports, R. Horonjeff, F.X.McKelvey, W.J. Sproule, S.B.Young; McGraw Hill, 2010
  • Aerodromi I, Zdravko Horvat, Građevinski institut Zagreb, Zagreb,1990.
  • Projektiranje kolničkih konstrukcija, Branimir Babić, HDGI, Zagreb, 1997.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata

Aerodromi I, Stanislav Pavlin, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006

Aerodromi I, Stanislav Pavlin, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002

10

2

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnicom i pri anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.