Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Arhitektura industrijskih zgrada


ARHITEKTURA INDUSTRIJSKIH ZGRADA Oznaka: 2.01–108
Nositelj Izv.prof.dr.sc. SANJA LONČAR-VICKOVIĆ 
Asistenti izv.prof.dr.sc. DINA STOBER, dipl.ing.arh. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – O
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 30
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s tipologijom industrijskih zgrada, korelaciji procesa proizvodnje i organizacije prostora te osnovnim zahtjevima i značajkama građevina projektiranim za industriju. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Opisati povijesni razvoj arhitekture industrijskih zgrada.
Poznavati organizaciju različitih tipova građevina za industriju.
Analizirati pojedine primjere industrijske arhitekture u kontekstu tipološke i funkcionalne grupe.
Razložiti i interpretirati shemu tlocrtne organizacije industrijske zgrade.
Analizirati situaciju i razviti prostorno rješenje industrijske zgrade u skladu s proizvodnim procesom. 

 

Sadržaj predmeta
Povijest industrijske izgradnje. Industrijska revolucija; materijali, tipologija, konstrukcije. Usvajanje oblika i pojmovnika industrijskog građenja. Radno mjesto; definicija, vrste, dimenzije. Lokacija industrijskih zona i zgrada. Organizacija vanjskog i unutrašnjeg prometa.
Tipovi industrijskih zgrada. Tvornice; tekstilna i kožna industrija, metalna industrija, elektroindustrija, kemijska industrija, prehrambena industrija, drvna industrija, grafička industrija, građevinska industrija i skladišta. Zgrade za cestovni, željeznički i zračni promet; autobusne stanice i kolodvori, benzinske crpke, željezničke stanice i kolodvori, aerodromi. Poljoprivredne zgrade i dobra; zgrade za stočarstvo (staje i farme) i ratarstvo (silosi, skladišta, tvornice za preradu voća i povrća, vinarije). Zgrade za proizvodnju i preradu energije; elektrane (termo, nuklearne, hidro), toplane.
Prikaz industrijske baštine Osijeka. Tretman i revitalizacija industrijske baštine i primjeri obnove industrijskih građevina u Hrvatskoj i svijetu. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada seminarskog rada, izrada programskog rada 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 1,5 
Projekt 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave:
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi.

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izlaganja seminarskog i programskog rada:
Istraživačke vještine, učinkovita suradnja u projektnom timu, primjena stečenih znanja, sposobnost samostalnog rada. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Alfrey, J.: The Industrial Heritage, Routledge, London-New York 2002.
  • Damjanović, V.: Industrijski kompleksi i zgrade, Građevinska knjiga, Beograd 1990.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb 2002    33

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave.
Evaluacija seminara koji studenti izlažu pred kolegama i u kojem tekstualno i grafički prikazuju odabranu temu, primjenjujući istraživačke vještine te sposobnost samostalnog i timskog rada.
Evaluacija projekta/ idejnog rješenja u kojem studenti primjenjuju stečena znanja, vještine i stavove na konkretnom primjeru.
Samoevaluacija i studentska anketa.