Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Kondicioniranje voda


KONDICIONIRANJE VODA Oznaka: 2.05–312
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl.ing.preh.teh. 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 

 

Uvjeti za upis predmeta
 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 

 

Sadržaj predmeta
Voda u prirodi. Fizikalni, kemijski i biološki pokazatelji kakvoće vode. Voda za piće - standardi, propisi i ciljevi kakvoće vode. Zdravstveni i estetski aspekti kakvoće vode za piće. Gospodarenje kakvoćom vode. Upotrebljivost vode za pojedine namjene i izbor postupka čišćenja. Pregled postupaka za čišćenje vode za piće - konvencionalni i napredni postupci čišćenja vode za piće. Aeracija. Koagulacija i flokulacija. Taloženje i flotacija. Filtracija.Omekšavanje vode. Ionska izmjena i anorganska adsorpcija. Uklanjanje željeza i mangana. Kemijska precipitacija. Membranski procesi. Kemijska oksidacija. Adsorpcija i organski spojevi. Dezinfekcija. Flourizacija vode. Unutrašnja korozija i kontrola taloga. Postrojenje za čišćenje vode za piće: objekti postrojenja, funkcionalno i hidrauličko dimenzioniranje objekata, otpadne vode s postrojenja, prateći objekti i uređaji postrojenja, dispozicija postrojenja. Kontrola mikrobiološke kakvoće vode u distributivnom sustavu. 

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Gulić, I.: Kondicioniranje voda, HSGI, Zagreb, 2003.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Water Quality & Treatment. A handbook of Community Water Supplaies, (5th Edition), McGraw- Hill Book Company, London, 1999.
  • Steel, E. W., Mc Ghee T. J.: Water Supply and Sewerage, (6th Edition), Mc Graw Hill Book Company, London, 1991.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     
     
     
     
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija