Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Metalne konstrukcije II


METALNE KONSTRUKCIJE II Oznaka: 2.05–213
Nositelj prof.dr.sc. DAMIR MARKULAK 
Asistenti

doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif.

Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • produbiti i integrirati osnovna znanja o karakteristikama i ponašanju jednostavnijih konstrukcijskih elemenata od čelika sa teorijskim i praktičnim spoznajama o ponašanju kompleksnijih konstrukcijskih elementa (višedjelni elementi, pločasti nosači, tankostijeni elementi)
 • dopuniti osnovna znanja o ponašanju priključaka i spojeva u čeličnim konstrukcijama iz aspekta procjene njihovog utjecaja na ponašanje konstrukcije u cjelini
 • osposobiti studente za primijenu stečenih znanja u postupcima računalnog (numeričkog) modeliranja uobičajenih vrsta čeličnih konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz ovoga kolegija student će moći:

 • prepoznati bitne čimbenike u definiranju ponašanja kompleksnijih konstrukcijskih elemenata od čelika (pločastih nosača, višedjelnih nosača, tankostijenih elemenata) te primijeniti metode njihovog dimenzioniranja
 • usporediti ponašanja različitih tipova priključaka te analizirati njihov utjecaj na ponašanje konstrukcije u cjelini
 • primijeniti suvremene metode numeričkog modeliranja konstrukcija koje uzimaju u obzir horizontalnu pomičnost konstrukcije, nesavršenosti konstrukcijskih elemenata i ponašanje priključaka
 • prepoznati osnovne vrste konstrukcijskih sustava čeličnih visokih zgrada

 

Sadržaj predmeta
O problematici modeliranja konstrukcija, kriterijima dokaza nosivosti i primjenjenim metodama proračuna. Analiza i dimenzioniranje okvirnih sustava, klasifikacija okvira, imperfekcije okvira. Metode globalne analize okvira. Višedjelni tlačni elementi – vrste i proračunski tretman. Punostijeni (pločasti) čelični nosači – specifičnosti oblikovanja i proračuna. Hladnooblikovani tankostijeni profili – način izrade, vrste takostijenih elemenata i specifičnosti proračuna. Otpornost priključaka prema EN 1993-1-8 (metoda komponenata). Višekatne čelične građevine – osnove konstrukcijskog oblikovanja i proračuna. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te izrađeni i uspješno predani semestarski radovi (do kraja tekućeg semestra). 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Aktivnost u nastavi 0,5
Seminarski rad 0,5 
Pismeni ispit 1,5 
Usmeni ispit
Kontinuirana provjera znanja

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

 • putem kolokvija: predviđena su tri kolokvija koja ravnomjerno obuhvaćaju gradivo predmeta; koncept je takav da praktični dio kolokvija ujedno čini i dijelove semestarskog rada, no u slučaju da su predani do unaprijed određenog datuma boduju se i kao praktični dio kolokvija; teorijski dio kolokvija piše se prema rasporedu i bez mogućnosti korištenja literature; ukupni broj bodova koji se može skupiti je 100; uvjet za izlazak na naredni kolokvij je uspješno položen prethodni kolokvij
  • tijekom predavanja studenti se imaju priliku javiti za izradu i prezentaciju osobnog seminarskog rada koji obrađuju opće teme prikladne za seminarsku obradu; uspješno pripremljeni i prezentirani seminarski rad vrednuje se kao maksimalno ostvareni broj bodova iz teorijskog dijela pripadajućeg kolokvija (u slučaju da student nije kolokvirao ponderirana ocjena iz seminara se pribraja prolaznoj ocjeni iz pismenog ispita te se na taj način izračunava konačna ocjena pismenog dijela ispita)
 • putem pismenog ispita: pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela – teorijskog dijela s 4 pitanja i praktičnog dijela s 1 zadatkom. Pismeni ispit piše se 120 minuta. Materijale potrebne za rješavanje zadatka student dobije uz zadatak za pismeni ispit. Ispit se boduje s ukupno 100 bodova, a za ocjenu dovoljan student mora imati najmanje 30 bodova iz pojedinog dijela ispita.

Sustav bodovanja:

 • 60-70 bodova: dovoljan (2)
 • 71-80 bodova: dobar (3)
 • 81-90 bodova: vrlo dobar (4)
 • 91-100 bodova: izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Markulak, D.: Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija, Građevinski fakultet Osijek, 2010.
 • Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema Eurokodu, IA Projektiranje
 • Da Silva, L..S.; Simoes, R.; Geravsio, H.: Design of steel structures, ECCS Eurocode design manuals, 2010
 • Beg, D.: Kuhlmann, U.; Davaine, L.; Braun, B.: Design of plated structures, ECCS Eurocode design manuals, 2010.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Markulak, D.: Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija, Građevinski fakultet Osijek, 2010.  10  35 
Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008.  20  35 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rad studenata prati se kroz redovitost pohađanja predavanja i vježbi, pokazanu aktivnost na nastavi te trud uložen tijekom izrade semestarskih radova. Vrjednovanje ostvarenih rezultata kroz sustav bodovanja temeljen na kriterijima za kolokvije te pismeni i usmeni ispit.