Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Modeliranje strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja


MODELIRANJE U HIDROTEHNICI Oznaka: 2.05–315
Nositelj doc.dr.sc.TAMARA BRLEKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta  
Godina 1.
Način izvođenja nastave:  
ECTS  

 

Ciljevi predmeta
 

 

Uvjeti za upis predmeta
 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

 

 

Sadržaj predmeta
 

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija