Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Mostovi II


MOSTOVI II Oznaka: 2.05–215
Nositelj Izv.prof.dr.sc. VAREVAC DAMIR, dipl.ing.građ. 
Asistenti Doc.dr.sc. HRVOJE DRAGANIĆ, dipl.ing.građ. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – K
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s proračunom mosta
 • osposobiti studente za određivanje statičkih sustava tijekom građenja
 • osposobiti studente za primjenu znanja iz prednapetog betona
 • primijeniti znanja iz potresnog inženjerstva pri proračunu mostova

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • odrediti najpovoljniji način gradnje
 • uklopiti most na geodetski nacrt terena
 • odrediti statičke sustave tijekom građenja
 • primijeniti znanja iz prednapetog betona na konstrukcije mostova

 

Sadržaj predmeta
Međudjelovanje postupka građenja i statičkog sustava nosećega sklopa mosta; Tlocrtno kosi i zakrivljeni mostovi; Najpovoljniji oblik osi luka mosta; Mjerilo najpovoljnije sploštenosti betonskog upetog luka; Postupci građenja betonskih lučnih mostova; Usporedno građenje luka i kolničkoga sklopa; Postupci građenja mostova bez nepomičnih skela; Sprezanje predgotovljenih i dobetoniranih dijelova kolničkoga sklopa; Promjena statičkog sustava u tijeku građenja mosta; Najveći dometi među ovješenim, zauzdanim i pritegnutim mostovima; Oblikovanje mostova u zahtjevnu okolišu (blizina nacionalnih parkova, turistička područja, veća naselja); Mostovi u područjima jakih potresa; Trajnost mostova; Gospodarenje mostovima – uzdržavanje i popravci; Primjena betona visoke odoljivosti (high performance concrete) u građenju i popravcima mostova; Primjena vanjskoga prednapinjanja u građenju i popravcima mostova; Suvremene usmjerbe u projektiranju i građenju betonskih mostova. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • redovno pohađanje predavanja i vježbi
 • izrada semestralnog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 0,5 
Pismeni ispit 0,5 
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Radić, J.: Mostovi, Zagreb, 2003.
 • Radić, J. Pontifex maximus. Zagreb, 2003.
 • Tonković, K.: Mostovi, Zagreb, 1983.
 • Tonković, K. Masivni mostovi, Zagreb, 1985.
 • Tonković, K.: Oblikovanje mostova, Zagreb, 1987.
 • Leonhardt, F.: Vorlesungen über Massivbau, Sechster Teil, Springer Verlag, München, 1990.
 • Leonhardt, F.: Brücken - Ästhetik und Gestaltung. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Aničić, D.: Prednapeti beton.Skripta za studente Građevinskog fakulteta u Osijeku, Osijek, 2003. (interno)
 • Leonhardt, F.: Prednapregnuti beton u praksi. Građevinska knjiga, Beograd, 1965.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Radić, J.: Mostovi   
Radić, J. Pontifex maximus. Zagreb, 2003.   
Tonković, K.: Mostovi, Zagreb, 1983.   
Tonković, K. Masivni mostovi, Zagreb, 1985.  11   
Tonković, K.: Oblikovanje mostova, Zagreb, 1987.   
Leonhardt, F.: Vorlesungen über Massivbau, Sechster Teil 0  
Leonhardt, F.: Brücken - Ästhetik und Gestaltung. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 0  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza kvalitete izrade i prezentiranja individualnih seminarskih radova, analiza rezultata anketiranja studenata, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata