Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Plošni nosači


PLOŠNI NOSAČI Oznaka: 2.05–211
Nositelj izv.prof. dr. sc. DAVORIN PENAVA, dipl.ing.građ. 
Asistenti FILIP ANIĆ, mag. ing. aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o principima nosivosti prostornih plošnih nosivih sustava: ploča, zidnih nosača, poliedarskih sustava i ljuski. Dodatno, predmet omogućava stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o matematičkom (numeričkom) modeliranju prostornih statičkih sustava te o problemima koji prate tvorbu i proračun matematičkog (numeričkog) modela. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Potrebne ulazne kompetencije su: 
 • Poznavanje diferencijalnog i integralnog računa (uključujući obične i parcijalne diferencijalne jednadžbe) te linearne algebre;
 • Poznavanje osnovnih analitičkih i numeričkih postupaka linearnog proračuna štapnih konstrukcija;
 • Razumijevanje temeljnih sastavnica rubnog problema (kontinuuma, geometrijskih jednadžbi, uvjeta ravnoteže, zakona ponašanja i rubnih uvjeta). 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po odslušanom predmetu i položenom ispitu student će moći:

 • Primijeniti principe nosivosti prostornih/plošnih konstrukcija
 • Analizirati prostorni statički sustav većeg raspona
 • Vrednovati rezultate proračuna
 • Sintetizirati znanja iz tehničke i inženjerske informatike

 

Sadržaj predmeta
Uvod: Definicije i oznake. Savijanje duge pravokutne ploče u valjkastu plohu: Diferencijalna jednadžba za valjkasto savijanje ploča; Valjkasto savijanje jednoliko opterećene slobodno oslonjene pravokutne ploče; Valjkasto savijanje jednoliko opterećene upete pravokutne ploče. Čisto savijanje ploča: nagib i zakrivljenost pri malim progibima ploča;  Ovisnost između djelujućih momenata i zakrivljenosti pri čistom savijanju ploča. Simetrično savijanje okruglih ploča: Diferencijalna jednadžba za simetrično savijanje poprečno opterećenih okruglih ploča; Jednoliko opterećene okrugle ploče; Okrugla ploča s okruglim otvorom u središtu; Koncentrično opterećena okrugla ploča; Okrugla ploča opterećena u središtu. Mali progibi poprečno opterećene ploče.  Slobodno oslonjene pravokutne ploče: Slobodno oslonjene pravokutne ploče opterećene po sinusnoj površini; Navier-ovo rješenje za slobodno oslonjenu pravokutnu ploču; Dalje primjene Navier-ovog rješenja; Koncentrirano djelovanje na slobodno oslonjenoj pravokutnoj ploči; Djelujući momenti u slobodno oslonjenoj pravokutnoj ploči pod koncentriranim djelovanjem; Temepraturna naprezanje u slobodno oslonjenoj pravokutnoj ploči; Utjecaj poprečnog smicanja na savijanje tankih ploča;... Pravokutne ploče s raznim rubnim uvjetima: Savijanje pravokutne ploče momentima raspoređenim uzduž njenih strana; Pravokutna ploča čije su dvije usporedne strane slobodno oslonnjene, a dvije upete; ...  Kontinuirane pravokutne ploče: Posebne i približne metode u teoriji ploča. Deformacija ljuski pri kojoj se ne javlja savijanje: Definicije i oznake; Ljuska oblika obrtne plohe opterećena simetrično s obzirom na njenu os; Posebni slučajevi ljuski oblika obrtnih ploha; Pomjeranje točaka simetrično opterećenih ljuski oblika obrtnih površina; ... Opća teroija valjkastih ljuski. Ljuske oblika obrtne plohe opterećene simetrično u odnosu na svoju os. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
auditorne vježbe

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi na jednako ili više od 70 % sati ukupne satnice predmeta, tri kolokvija i seminarski rad. Ukoliko student ne ostvari dovoljan uspjeh putem kolokvija i seminarskog rada predmet polaže putem pismenog i usmenog ispita.  

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 1,0 
Kontinuirana provjera znanja /ispit, kolokvij/ 3,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Rad studenta tijekom nastave ocjenjuje se i vrednuje putem obveznih 1., 2., 3. i izbornog ponavljajućeg 4. kolokvija, kojim se nadomješta nedostatan uspjeh na obveznom kolokviju. Uspjeh studenta ostvaren putem kolokvija čini 70,0 % konačne ocjene. Obvezni seminarski rad (završni ispit) sastoji se od pisanog dijela i izlaganja. Uspjeh studenta ostvaren putem seminarskog rada čini 30,0 % konačne ocjene. Ukupni ostvareni postotak uspješnosti rada studenta tijekom nastave i na završnom ispitu određuje se putem izraza 0,70*(1. + 2. + 3. kolokvij) / 3 + 0,30*seminarski rad = najveći ostvareni uspjeh 100,0 %; najmanji ostvareni uspjeh 60,0 %.

Uspješnost studenta ocjenjuje na sljedeći način:

- 90,0 % - 100,0 % izvrstan  (5)
- 80,0 % - 89,9 % vrlo dobar (4)
- 70,0 % - 79,9 % dobar (3)
- 60,0 % - 69,9  % dovoljan (2)
- 0,0 % - 59,9 % nedovoljan (1)

Ukoliko student tijekom nastave i putem završnog ispita ostvari između 0,0 i 59,9 % od ukupnog broja bodova upućuje se na pismeni i usmeni ispit.  

 

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19  (koronavirusa) rad studenata tijekom nastave vrednovati će se s dva obvezna kolokvija, uključujući i jedan izborni ponavljajući kolokvij kojim se nadomješta nedostatan uspjeh na jednom od obveznih kolokvija. Ukupni ostvareni postotak uspješnosti rada studenta tijekom nastave određuje se kao prosjek ostvarenog uspjeha oba kolokvija, pri čemu je najveći ostvareni uspjeh na pojedinom kolokviju 100,0 %, a najmanji ostvareni uspjeh 60,0 %. Uspješnost studenta ocjenjuje na sljedeći način: 90-100 % izvrstan (5) ; 80-89,9 % vrlo dobar (4) ; 70-79,9 %dobar (3) i dovoljan (2) 60-69,9 %. Ukoliko student tijekom nastave ostvari uspjeh između 0,0 i 59,9 % upućuje se na pismeni i usmeni ispit.  

 

Obvezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Sigmund, V. (2008). Bilješke s predavanja. Građevinski fakultet Osijek. Osijek.
 • Timoshenko, S. and Woinowsky-Krieger, S. (1962). Teorija ploča i ljuski. 1st ed. Građevinska knjiga. Beograd.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Gilat, A. (2016). MATLAB: An Introduction with Applications. 6th ed. Wiley. S.A.D.
 • Ugural, A.C. (1999). Stresses in plates and shells, 2nd ed. McGraw-Hill. S.A.D.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Sigmund, V. (2008). Bilješke s predavanja. Građevinski fakultet Osijek. Osijek. 30  30

Timoshenko, S. and Woinowsky-Krieger, S. (1962). Teorija ploča i ljuski. 1st ed. Građevinska knjiga. Beograd

30 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Podaci o prisustvu na nastavi, uspješnosti studenta na kolokvijima i ispitima i izradi seminarskog rada.  

 

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19  (koronavirusa) rad studenata tijekom nastave vrednovati će se s dva obvezna kolokvija, uključujući i jedan izborni ponavljajući kolokvij kojim se nadomješta nedostatan uspjeh na jednom od obveznih kolokvija. Ukoliko student tijekom nastave ne ostvari potreban uspjeh, opućuje se na pismeni i usmeni ispit. Tijekom održavanja nastave na daljinu, putem mrežne platforme, biti će postavljani kratki testovi znanja.