Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Potresno inženjerstvo


POTRESNO INŽENJERSTVO Oznaka: 2.05–210
Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko 
Asistent: doc. dr. sc. Ivan Kraus
Studijski program: Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE
Status predmeta: Obvezni
Godina: 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS: 4,5 

 

Ciljevi predmeta
 • Upoznati studente s teorijskim znanjima o potresnom projektiranju armiranobetonskih i zidanih zgrada i mostova
 • Osposobiti studente za stjecanje praktičnih znanja i primjenu pri projektiranju potresno otpornih armiranobetonskih konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • navesti i objasniti osnovne elemente seizmologije
 • skicirati razredbu analitičkog procesa s objašnjenjem modeliranja potresnog djelovanja i modeliranja konstrukcije
 • povezati znanja o karakteristikama materijala s načinom njihovog ponašanja u uvjetima cikličkog opterćenja
 • objasniti temeljne koncepte EC8 što se tiče zahtjeva za tlo, zadavanja potresnog djelovanja, proračunskog spektra i kombinacije potresnog i ostalih djelovanja
 • skicirati i objasniti mehanizme sloma ziđe
 • deifnirati proračunske kriterije (lokalna otpornost, kapacitet nosivosti, lokalna duktilnost, redundantnost, otpornosti drugog reda) za armiranobetonske grede, čvorove, stupove i zidove (proračunska nosivost, rezne sile, lokalna duktilnost, posebne odredbe za H i M razred)
 • analizirati potresno djelovanje na zgrade i dimenzionirati elemente ab konstrukcija primijenjujući EC8

 

Sadržaj predmeta

O potresu općenito (osnovni elementi seizmologije): Mehanizam nastanka potresa, Rasjedi, Potresni valovi, Kvantifikacija potresa, Magnituda, Intenzitet, Energija, Povratni period potresa, Registracija i zapisi potresa, Utjecaj tla na krivulje spektra potresa, Seizmičnost Hrvatske;

Inženjerski pristup potresnom inženjerstvu: Razredba analitičkog procesa, Modeliranje potresnog opterećenja, Modeliranje konstrukcije, Numerička analiza

Koncept seizmičke analize: Jednadžba gibanja SDOF sustava, Jednadžba gibanja sustava s više masa (MDOF), Duktilnost, Prigušenje, Energetska ravnoteža, Izrravna numerička integracija, Modalna analiza;

Eurocode 1998 (EC8) – Uvodni dio: Zahtjevi za tlo, Razredba tala, Zadavanje potresnog djelovanja; Elastični i proračunski spektar djelovanja, Kombinacija potresnog i ostalih djelovanja.

Konstrukcije visokogradnje (Zgrade) u uvjetima potresnog opterećenja – Općenito:Torzijske slabosti, „Mekano prizemlje“, Efekt kratkog stupa, Temeljna načela za idejni projekt, Kriteriji pravilnosti u tlocrtu i po visini

Armiranobetonske konstrukcije visokogradnje u uvjetima potresnog opterećenja:Ponašanje gradiva i konstruktivnih elemenata u uvjetima cikličkog promjenjivog opterećenja; Karakteristični konstruktivni elementi armiranobetonskih zgrada i njihovo ponašanje u dosadašnjim potresima (stupovi); Konstruktivne koncepcije zgrada i njihovo ponašanje u dosadašnjim potresima; EC8 definicije; Proračunske postavke za armiranobetonske zgrade; Zahtjevi na gradivo armiranobetonskih konstrukcija; Vrste konstrukcija i faktori ponašanja; Vertikalna komponenta potresa; Proračunski kriteriji (lokalna otpornost, kapacitet nosivosti, lokalna duktilnost, redundantnost, otpornosti drugog reda); Armiranobetonske grede, čvorovi, stupovi i zidovi (Proračunska nosivost, rezne sile, lokalna duktilnost, posebne odredbe za H i M razred).

Zidane konstrukcije visokogradnje u uvjetima potresnog opterećenja: Nosivi sustav i elementi konstrukcije zidanih zgrada; Mehanizmi sloma zidova; Nearmirano ziđe; Omeđeno ziđe; Vertikalni i horizontalni serklaži; Vrste konstrukcija i faktori ponašanja; Seizmički proračun zidanih konstrukcija; Kriteriji proračuna i pravila gradnje; Dodatni zahtjevi za tipove ziđa.

Inženjerske konstrukcije u uvjetima potresnog opterećenja. Mostovi: Aseizmička koncepcija mostova općenito; Metoda osnovnog tona; Vrijednosti faktora ponašanja; Modeli konstrukcije mosta; Postupak seizmičke analiza mosta. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
X ostalo

 

Obveze studenata

Obveze studenata (UVJETI ZA POTPIS)

 • Prisutnost na vježbama i predavanjima: Vježbe su obvezne i izostanak se mora opravdati, dok se na predavanjima izostanak do 30%
 • Pozitivno ocijenjeni program koji se izrađuje na vježbama.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Kontinutirana provjera znanja 2,5 
Usmeni ispit (2,5)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra predviđena su DVA (2) kolokvija.
Kolokviji će se održati nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline a točan termin određen je u izvedbenom planu. Kolokviji se polažu pismeno.

Opis sadržaja kolokvija i način ocjenjivanja:
4 pitanja na koja će studenti pismeno odgovoriti u vremenu do najviše 60 minuta.
Svaki odgovor boduje se s 10 bodova. Najveći broj bodova na kolokviju je 40. Kolokvij su položili svi studenti koji imaju 20 i više bodova.
Pitanja za svaki kolokvij su postavljena na stranici predmeta.

Ukupan broj bodova koji student može postići, polaganjem kolokvija i izradom programa, je 100. 

Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita je:

 • svaki od kolokvija 20 ili više bodova
 • broj bodova kojim je ocijenjen predani program 10 ili više.

Ukoliko student zadovoljava oba nužna uvjeta može biti oslobođen polaganja ispita i dobiti konačnu ocjenu ako je zbroj svih ostvarenih bodova tijekom semestra u sljedećim intervalima:

 • dovoljan (2)................................ 61 - 70
 • dobar (3)..................................... 71 - 80
 • vrlo dobar (4)............................ 81 - 90
 • izvrstan (5)................................. 91 - 100

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Čaušević, M.: Potresno inženjestvo, Sveučilišni udžbenik, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Aničić D., Fajfar P., Petrović B., Szavits-Nossan, A., Tomaževič M.: Zemljotresno inženjerstvo

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Čaušević, M.: Dinamika konstrukcija, Sveučilišni udžbenik, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.
 • Chopra, A. K.: Dynamics Of Structures – Theory and Applications to Earthquake Engineering, Second edition, Prentice Hall, New Jersey, 2001
 • Hrasnica, M. Seizmička analiza zgrada, Sveučilišni udžbenik, Štamparija Fojnica, Sarajevo, 2005.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Čaušević, M.: Potresno inženjestvo  35 
Aničić D., Fajfar P., Petrović B., Szavits-Nossan, A., Tomaževič M.: Zemljotresno inženjerstvo  35 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i/ili rezultatom na ispitu.