Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Stabilnost konstrukcija


STABILNOST KONSTRUKCIJA Oznaka: 2.05–209
Nositelj prof.dr.sc. IVICA GULJAŠ 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 4,5 

 

Ciljevi predmeta
Cilj je predmeta Stabilnost konstrukcija u definiranju temelja ocjene ponašanja konstrukcijskih elemenata i sustava kod kojih je mogućnost pojave loma posljedica prvenstveno geometrijskih a ne materijalnih nelinearnosti. Pri tome je naglasak na pojavi sloma u elastičnom području izvijanjem. Ovaj se kolegij temelji na elementarnoj mehanici a osmišljen je na način da studentima pruži teorijsku podlogu koju će primjenjivati u predmetima s više praktične primjene. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Građevna statika 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Završetkom ovog kolegija, student može

 • sažeti osnove teorije konstrukcijske stabilnosti i nelinearnog konstrukcijskog ponašanja
 • prosuditi potencijalne oblike pojave sloma uslijed geometrijske nelinearnosti
 • razlikovati utjecaje nesavršenosti na analizu stabilnosti konstrukcija
 • analizirati parametre ocjene ponašanja pri gubitku stabilnosti različitih konstrukcijskih elemenata (štapova, lukova, ljuski i ploča)
 • primijeniti osnove teorije stabilnosti u praktičnim pravilima projektiranja.

 

Sadržaj predmeta
Osnovni principi stabilnosti: stabilna i nestabilna ravnoteža, grananje ravnoteže, energetski principi.
Stabilnost i izvijanje stupova i greda: utjecaji uvjeta pridržanja, ekscentrično opterećenje, početne imperfekcije, elastična podloga, neelastično izvijanje stupova, specijalni presjeci stupova.
Koeficijenti efektivnih duljina, krivulje stupova, jednadžbe interakcije.
Stabilnost okvira, pomični i nepomični okviri, opterećenje plastičnog sloma. Bočno izvijanje greda.
Izvijanje lukova. Stabilnost ploča i ljuski.
Stabilnost pod utjecajem dinamičkog opterećenja. Energetske i numeričke metode u zadaćama stabilnosti.
Neki aspekti neelastične stabilnosti. Teorija oštećenja i loma. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
laboratorij
mentorski rad

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave i vježbi, izrada samostalnih zadataka, polaganje kolokvija i ispita. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 0,5 
Kontinuirana provjera znanja 2,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjuje se i vrednuje postignuti rezultat na kolokvijima, seminarskom radu te ako je to potrebno, na završnom ispitu. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Čaušević, M; Bulić, M..: Stabilnost konstrukcija, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2013.
 • Čaušević, M.: Statika i stabilnost konstrukcija, Udžbenici Sveučilišta u Rijeci, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 • Mihanović, A.: Stabilnost konstrukcija, Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora, Zagreb, 1993.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Chen, W.F; Lui, E.M.: Structural Stability, Theory and Implementation, Elsevier Science Publishing Co., Inc.New York, USA, 1987.
 • Bažant, Z.P; Cedolin, L.: Stability of Structures, Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories, Dover Publications, Inc., Mineola, New York, USA, 2003.
 • Galambos, T.V.: Giude to Stability Design Criteria for Metal Structures, A Wiley-Interscience Publication, New York, USA, 1988.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Čaušević, M; Bulić, M..: Stabilnost konstrukcija, Golden marketing  10  34 
Čaušević, M.: Statika i stabilnost konstrukcija 10  34 
Mihanović, A.: Stabilnost konstrukcija 34 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija