Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Organizacija građenja (PSS-ARH)


Organizacija građenjaOZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.
Asistenti Dino Obradović, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Usvajanje znanja iz područja planiranja i organizacije građenja. Stjecanje znanja potrebnih za proračun troškova projekta i primjenu metoda i alata za dinamičko planiranje. Stjecanje znanja o vođenju dokumentacije na gradilištu, postupcima kontrole kvalitete, postupcima kontrole količina radova, izradi i kontroli mjesečnih situacija. Stjecanje znanja o međuzavisnosti radova.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati karakteristike građevinske proizvodnje.
 • Prepoznati strukturu, načela i metodologiju projekta organizacije građenja.
 • Poznavati mrežno planiranje i samostalno izraditi strukturu mreže za srednje složene projekte.
 • Interpretirati temeljne pojmove iz organizacije procesa, organizacije sudionika u procesima i građevinske regulative.
 • Riješiti zadatak iz organizacije i tehnologije građenja u pripremi gradilišta uvažavajući pozitivnu regulativu (primjerice dimenzioniranje troškova za izvršenje zadanog projektnog zadatka).
 • Analizirati proces gradnje uvažavajući prostorne i vremenske uvjete te troškove.

 

Sadržaj predmeta
Razvoj organizacije. Načela organizacije. Osnovne posebitosti građevinske proizvodnje. Tipovi građevinske proizvodnje. Pojam građevinskog projekta. Podjele projekata. Faze projekata. Upravljanje građevinskim projektima. Izvodljivost građevinskih projekata. Rukovođenje građenjem. Voditelj građevinskog projekta. Odlučivanje u prostoru – troškovi, rokovi i kvaliteta. Projektiranje organizacije građenja (struktura i sadržaj POGa). Organizacija gradilišnog rasporeda (privremeni objekti na gradilištu, skladišta, pogoni i radionice, unutarnji transport, gradilišne prometnice, električna energija, opskrba vodom i odvodnja na gradilištu, ograde na gradilištu, prostorni raspored uređenja gradilišta). Planiranje dinamike građenja (procesi planiranja, vrste planova, gantogrami, ciklogrami). Mrežno planiranje (determinističko i stohastičko). Proračun troškova i cijene građevinskih radova (struktura troškova gradnje; troškovi radne snage, troškovi materijala, troškovi strojeva i opreme, struktura indirektnih troškova gradilišta i uprave poduzeća, određivanje faktora za obračun indirektnih troškova, kalkulacija cijene građevinskih radova). Organizacija sudionika u procesu građenja (sudionici u procesu građenja, odnosi sudionika, organizacijske strukture, dokumentacija procesa građenja, obvezna gradilišna dokumentacija). Zaštita na radu na gradilištu.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi, seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0
Pismeni ispit (1,0)*
Usmeni ispit 0,5
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 1,0
Samostalni rad 0,5
Program 1,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za polaganje ispita: redovito pohađanje predavanja i vježbi, te pravovremena predaja programa, mogućnost oslobođenja pismenog dijela ispita preko kolokvija (2 kolokvija; uvjet izlaska na drugi kolokvij je ostvareno minimalno 2/3 bodova na prvom kolokviju).

 

Ocjenjivanje (student može ukupno ostvariti 180 bodova):

 • 2 kolokvija – 2 x 30 bodova = 60 bodova
 • shema uređenja gradilišta – 20 bodova
 • program – 80 bodova
 • 2 zadaće (samostalni rad) – 20 bodova

 

Kriteriji ocjenjivanja:

 • od 130 - 140 bodova – dovoljan (2)
 • od 141 - 150 bodova – dobar (3)
 • od 151 - 160 bodova – vrlo dobar (4)
 • od 161 - 180 bodova – izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Radujković M. i suradnici: Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, 2012.
 • Marušić, J.: Organizacija građenja, FS, Zagreb, 1994.
 • Trbojević, B.: Organizacija građenja, GK, Beograd, 1994.
 • Lončarić, R.: Organizacija izvedbe građevinskih projekata, Zagreb, 1995.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Klepac, J.: Organizacija građenja i uređenje gradilišta, FGZ, Zagreb, 1982.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Planiranje i kontrola projekata (Radujković, M.) 10 30
Organizacija građenja (Marušić, J.) 30 
Organizacija građenja (Trbojević, B.) 30 
Organizacija izvedbe građevinskih projekata (Lončarić R.) 30 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.