Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Metalne konstrukcije I (PSS-GRAD)


METALNE KONSTRUKCIJE I Oznaka: 2.05–203
Nositelj prof.dr.sc. DAMIR MARKULAK
Asistenti doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
upoznati studente s teorijskim znanjima o čeliku i aluminiju kao građevinskim materijalima te o njihovim prednostima i nedostatcima u odnosu na druge građevinske materijale (beton, drvo)
upoznati studente s načinima prostornog stabiliziranja građevina izvedenih od čeličnih ili aluminijskih elemenata
upoznati studente s načinima ponašnja čeličnih konstrukcijskih elemenata i priključaka (spojeva) u različitim uvjetima naprezanja
osposobiti studente za provedbu dimenzioniranja jednostavnijih (štapnih) čeličnih konstrukcijskih elemenata

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Po završetku nastave iz ovoga kolegija student će moći:
 • povezati znanja o karakteristikama čelika i aluminija kao građevinskih materijala s načinom njihovog ponašanja u realnim građevinskim konstrukcijama
 • primijeniti zahtjeve za osiguranjem stabilnosti konstrukcije pri izradi dispozicijskih rješenja konstrukcija jednostavnijih čeličnih ili aluminijskih zgrada (hale opće namjene i sl.)
 • analizirati učinke djelovanja na štapne konstrukcijske elemente od čelika te izabrati odgovarajuće načine/metode proračuna koje treba primijeniti u konkretnom praktičnom slučaju
 • provjeriti proračunske otpornosti jednostavnijih čeličnih konstrukcijskih elemenata i priključaka za uvjete graničnog stanja nosivosti i uporabljivosti

 

Sadržaj predmeta
Terminologija i definiranje materije kolegija. Značajke čelika kao materijala. Građevinski čelici – proizvodnja i svojstva. Proizvodi od čelika. Koncept sigurnosti metalnih konstrukcija. Granična stanja. Uvod u eurokod regulativu iz aspekta projektiranja metalnih konstrukcija. Osnovne značajke djelovanja na konstrukcije,podjela djelovanja. O otpornosti konstrukcijskih elemenata općenito. Klasifikacija poprečnih presjeka čeličnih elemenata. Otpornost na razini poprečnih presjeka elemenata konstrukcije. Vlačni element. Tlačni element. Element opterećen na savijanje. Otpornost na poprečnu silu. Otpornost na razini elementa konstrukcije. Ekscentrični tlak. Ekscentrični vlak. Granično stanje uporabljivosti. Zaštita čelika od korozije. Zaštita čelika od požara. Projektiranje spojeva–potreba za spojevima, podjela spojeva, mehanički modeli spojeva. Zakovani, zavareni i vijčani spojevi. Osnove proračuna. Izrada i montaža čelične konstrukcije. Radionička dokumentacija. Ostali metali u građevinarstvu – pregled.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te izrađen i uspješno predan semestarski rad (do kraja tekućeg semestra).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Aktivnost u nastavi 0,5
Seminarski rad 1
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 2,5
Usmeni ispit 1,5
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Način polaganja ispita:
 • putem kolokvija: predviđena su dva kolokvija koja ravnomjerno obuhvaćaju planirano gradivo a sastoje se od teorijskog i praktičnog dijela; rezultatima kolokvija pribraja se ocjena semestarskog rada (nužni uvjet) te je ukupni broj bodova koji se može skupiti 100; uvjet za izlazak na naredni kolokvij je uspješno položen prethodni kolokvij
  • tijekom predavanja studenti se imaju priliku javiti za izradu i prezentaciju osobnog seminarskog rada koji obrađuju opće teme prikladne za seminarsku obradu; uspješno pripremljeni i prezentirani seminarski rad vrednuje se kao maksimalno ostvareni broj bodova iz teorijskog dijela pripadajućeg kolokvija (u slučaju da student nije kolokvirao ponderirana ocjena iz seminara mu se pribraja prolaznoj ocjeni iz pismenog te se na taj način izračunava konačna ocjena pismenog dijela ispita)
 • putem pismenog ispita: pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela – teorijskog dijela s 4 pitanja i praktičnog dijela s 1 zadatkom. Praktični i teorijski dio ispita pišu se 150 minuta. Ispit se boduje s ukupno 100 bodova, a za ocjenu dovoljan student mora imati najmanje 30 bodova iz pojedinog dijela ispita.

Sustav bodovanja:
 • 60-70 bodova: dovoljan (2)
 • 71-80 bodova: dobar (3)
 • 81-90 bodova: vrlo dobar (4)
 • 91-100 bodova: izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije 1, IGH, Zagreb, 1994.
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije 2, IAP, Zagreb, 1995.
 • Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008.
 • Markulak, D.: Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija, Građevinski fakultet Osijek, 2010.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • EN1993-1-1 (EC3): Design of steel structures, General rules and rules for buildings
 • Stahl im Hochbau, 14. Auflage, Band I, Teil II, Band II, Teil I
 • Thiele/Lohse: Stahlbau 1, B.G. Teubner, Stuttgart, 1993.
 • Hunersen, Fritzshe: Stahlbau in Beispielen, Werner-verlag GmbH, Dusseldorf, 1993.
 • Petersen, C: Sathlbau, Wieweg and Sohn, Wiesbaden, 1994.
 • Da Silva, L.S.; Simoes, R.; Geravsio, H.: Design of steel structures, ECCS Eurocode design manuals, 2010.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije 1, IGH, Zagreb, 1994. 14  
Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije 2, IAP, Zagreb, 1995. 12  
Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008. 20  
Markulak, D.: Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija, Građevinski fakultet Osijek, 2010. 10  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rad studenata prati se kroz redovitost pohađanja predavanja i vježbi, pokazanu aktivnost na nastavi te trud uložen tijekom izrade semestarskih radova. Vrjednovanje ostvarenih rezultata kroz sustav bodovanja temeljen na kriterijima za kolokvije te pismeni i usmeni ispit.