Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Čelični i spregnuti mostovi


ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI Oznaka: 2.05–412
Nositelj prof.dr.sc. DAMIR MARKULAK 
Asistent doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – K
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s osnovnim znanjima o karakterističnim koncepcijskim rješenjima čeličnih i spregnutih mostova
 • osposobiti studente za prepoznavanje karakterističnih konstrukcijskih dijelova i opreme mostova te shvaćanje njihove uloge u ponašanju cjelokuopnog konstrukcijskog sklopa mosta
 • osposobiti studente za provedbu analize djelovanja na mostove te dimenzioniranje glavnih konstrukcijskih elemenata čeličnih i spregnutih mostova

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz ovoga kolegija student će moći:

 • prepoznati osnovne konstrukcijske tipove čeličnih i spregnutih mostova te njihove sastavne dijelove
 • shvatiti ulogu i način ponašanja pojedinih dijelova mosta te njihov doprinos na ukupno ponašanje cijelog konstrukcijskog sklopa
 • primijeniti osnove konceptualnog projektiranja čeličnih i spregnutih mostova
 • analizirati učinke djelovanja na pojedine konstrukcijske sklopove
 • dimenzionirati najvažnije konstrukcijske elemente čeličnih i spregnutih mostova

 

Sadržaj predmeta
Povijesni pregled razvoja konstrukcija metalnih i spregnutih mostova. Podatci za izradu projekta mosta i elementi dispozicije mostova. Djelovanja na mostove. Karakteristični konstrukcijski sustavi. Kolničke konstrukcije na mostovima. Punostijeni glavni nosači (uskopojasni, širokopojasni, poprečna preraspodjela, roštiljni sustavi). Rešetkasti glavni nosači. Rasponska spregnuta konstrukcija čelik-beton (osnovni tipovi, specifičnosti ponašanja, preraspodjela naprezanja od dugotrajnih deformacija i raspucavanja betona, sredstva za sprezanje). Ležajevi. Oprema mostova. Osnove izrade i montaže mostova. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te izrađen i uspješno predan semestarski rad (do kraja tekućeg semestra). 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 0,5 
Pismeni ispit 1,5 
Usmeni ispit
Kontinuirana provjera znanja

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

 • putem kolokvija: predviđena su dva kolokvija koja ravnomjerno obuhvaćaju gradivo predmeta; koncept je takav da praktični dio kolokvija ujedno čini i dijelove semestarskog rada, no u slučaju da su predani do unaprijed određenog datuma boduju se i kao praktični dio kolokvija; teorijski dio kolokvija piše se prema rasporedu i bez mogućnosti korištenja literature; ukupni broj bodova koji se može skupiti je 100; uvjet za izlazak na naredni kolokvij je uspješno položen prethodni kolokvij
  • tijekom predavanja studenti se imaju priliku javiti za izradu i prezentaciju osobnog seminarskog rada koji obrađuju opće teme prikladne za seminarsku obradu; uspješno pripremljeni i prezentirani seminarski rad vrednuje se kao maksimalno ostvareni broj bodova iz teorijskog dijela pripadajućeg kolokvija (u slučaju da student nije kolokvirao ponderirana ocjena iz seminara se pribraja prolaznoj ocjeni iz pismenog ispita te se na taj način izračunava konačna ocjena pismenog dijela ispita)
 • putem pismenog ispita: pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela – teorijskog dijela s 5 pitanja i praktičnog dijela s jednim ili dva jednostavnija zadatka. Pismeni ispit piše se 120 minuta. Materijale potrebne za rješavanje zadatka student dobije uz zadatak za pismeni ispit. Ispit se boduje s ukupno 100 bodova, a za ocjenu dovoljan student mora imati najmanje 30 bodova iz pojedinog dijela ispita.

 

Sustav bodovanja:

 • 60-70 bodova: dovoljan (2)
 • 71-80 bodova: dobar (3)
 • 81-90 bodova: vrlo dobar (4)
 • 91-100 bodova: izvrstan (5)
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić B., Markulak D. i drugi: Čelični i spregnuti mostovi, IA projektiranje, Zagreb,2005
 • Horvatić D., Šavor Z.: Metalni mostovi, HDGK, Zagreb, 1998.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Radić, J.: Uvod u mostarstvo, Hrvatska sveučilišna naklada, Jadring, Sveučilište u Zagrebu-Građevinski fakultet, Zagreb 2009.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Androić B., Markulak D. i drugi: Čelični i spregnuti mostovi, IA projektiranje, Zagreb,2005. 4 35
Horvatić D., Šavor Z.: Metalni mostovi, HDGK, Zagreb, 1998. 35 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rad studenata prati se kroz redovitost pohađanja predavanja i vježbi, pokazanu aktivnost na nastavi te trud uložen tijekom izrade semestarskih radova. Vrjednovanje ostvarenih rezultata kroz sustav bodovanja temeljen na kriterijima za kolokvije te pismeni i usmeni ispit.