Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidrologija II


HIDROLOGIJA II Oznaka: 2.05–404
Nositelj Izv.prof.dr.dc. MARIJA ŠPERAC
Asistenti dr.sc. Željko Šreng, mag.ing.aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja hidrologije, koja obuhvaćaju analizu podataka o oborinama, hidrološke procese na kopnu , analiza podzemnog strujanja, strujanje prema bunarima,osnove oblikovanja odlagališta otpada i zaštita podzemnih voda 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći

  • objasniti pojmove i primijeniti postupke osnovne analize meteoroloških podataka, hidrološke analize
  • elaborirati hidrološke podatake,
  • Predložiti rješenja za izradu odlagališta otpada i zaštitu podzemnih voda
 

 

Sadržaj predmeta
Podzemna voda i podzemno otjecanje. Veza podzemne i površinske vode, infiltracija, kapilaritet, isparivanje, činioci vertikalne bilance podzemne vode. Mjerne metode i mjerna tehnika u području podzemnih voda. Tvorba hidrograma prirodnog sliva. Odvajanje temeljnog i površinskog otjecanja. Pojam efektivna oborina.Parametarska hidrologija, značenje, metode i primjena. Metoda SCS, jedinični hidrogram, Racionalna metoda, Metoda izohrona. Matematičko modeliranje hidroloških procesa. Vidovi regulacije otjecanja, Akumulacije i prirodne retencije. Taloženje nanosa. Protok vučenog i suspendiranog nanosa u rijekama. Metode i instrumenti za mjerenje protoka nanosa. Obrada empirijskih podataka i primjena. Odlagališta otpada

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanje na minimalno 70% predavanja i vježbi 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi
Seminarski rad
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, domaća zadaća, , kolokvij

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno/usmeno/javno u skupini 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • K. Urumović: Fizikalne osnove dinamike podzemnih voda, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb, 2003.
  • Srebrenović D.: Primjenjena hidrologija, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • M. Vuković, A. Soro: Dinamika podzemnih voda, Institut za doprivredu ″Jaroslav Černi″, Posebna izdanja, Knjiga 25, Beograd, 1984.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
K. Urumović: Fizikalne osnove dinamike podzemnih voda, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb, 2003.  5 25 
Srebrenović D.: Primjenjena hidrologija, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986  25 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rezultati kolokvija, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata